Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-38/2021

2021 m. gegužės 20 d. Nr. KT76-A-S69/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-38/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2021 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. KT47-A-S44/2021 „Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-210/2020“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2021 m. kovo 25 d. sprendimas).

2. Konstitucinis Teismas 2021 m. kovo 25 d. sprendimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-210/2020, be kita ko, konstatavęs, kad pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą siekdamas apginti ne savo, o kito asmens (dukters) konstitucines teises ir laisves.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. balandžio 7 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas nurodo, jog prašo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2021 m. kovo 25 d. sprendimą, iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis nesutinka su šiame Konstitucinio Teismo sprendime padarytomis išvadomis dėl pareiškėjo prašymo Nr. 1A-210/2020 priimtinumo. Taigi pareiškėjo prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo 2021 m. kovo 25 d. sprendimą traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti šį sprendimą.

5. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT78-A-S73/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT165-A-S152/2020).

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį; priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo; toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2021).

6. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašyme nėra nurodyta naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2021 m. kovo 25 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai prašymo priimtinumo klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S28/2020, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. KT97-A-S92/2020, 2021 m. balandžio 22 d. sprendimas Nr. KT60-A-S55/2021).

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-38/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                 Elvyra Baltutytė

                                                                         Gintaras Goda

                                                                         Vytautas Greičius

                                                                         Danutė Jočienė

                                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                                         Algis Norkūnas

                                                                         Daiva Petrylaitė

                                                                         Janina Stripeikienė

                                                                         Dainius Žalimas