Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-32/2021

2021 m. gegužės 20 d. Nr. KT75-A-S68/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-32/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 20 d. sprendimas (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. gegužės 20 d. sprendimas).

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu administracinėje byloje inter alia iš dalies tenkino pareiškėjo skundo dalį dėl neturtinės žalos, kurią pareiškėjas kildino iš neteisėtų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus veiksmų suderinant su pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiais žemės sklypais besiribojančio kaimyninio žemės sklypo kadastro duomenų bylą ir priėmus Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. gegužės 20 d. sprendimą, atlyginimo ir priteisė pareiškėjui jo patirtą neturtinę žalą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. vasario 24 d. neskundžiama nutartimi inter alia atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą, be kita ko, pakeitęs Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, sumažindamas pareiškėjui priteistą neturtinės žalos atlyginimo sumą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. kovo 19 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT24-A-S22/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT191-A-S176/2020, 2021 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT55-A-S52/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Nacionalinės žemės tarnybos 2014 m. gegužės 20 d. sprendimas, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-32/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                Elvyra Baltutytė

                                                                        Gintaras Goda

                                                                        Vytautas Greičius

                                                                        Danutė Jočienė

                                                                        Giedrė Lastauskienė

                                                                        Algis Norkūnas

                                                                        Daiva Petrylaitė

                                                                        Janina Stripeikienė

                                                                        Dainius Žalimas