Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-9/2021

2021 m. gegužės 18 d. Nr. KT73-A-S67/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-9/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar:

Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 350 straipsnio 1, 4 dalys, kuriose, pasak pareiškėjo, nustatytas kasacinių skundų atrankos modelis;

Konstitucijai neprieštarauja (neprieštaravo) Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 21 straipsnio (2008 m. lapkričio 14 d. redakcija) 1 dalis, CPK 609 straipsnio (2008 m. lapkričio 14 d. redakcija) 2 dalis, 611 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalis, 688 straipsnio (2018 m. birželio 30 d. redakcija) 3 dalis, 689 straipsnio (2014 m. gruodžio 16 d. redakcija) 1, 2, 4–6 dalys tiek, kiek pagal jas, pasak pareiškėjo, privačiam asmeniui – antstoliui – suteikta teisė konfiskuoti privataus fizinio asmens turtą be teismo leidimo bei savo nuožiūra valdyti ir tvarkyti privataus fizinio asmens nuosavybę.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą, jei šis terminas būtų praleistas.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2020 m. birželio 18 d. nutartimi paliko nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 13 d. nutartį, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti antstolio 2019 m. gruodžio 18 d. patvarkymą dėl proceso šalies pakeitimo vykdymo procese. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. rugsėjo 17 d. galutine ir neskundžiama nutartimi, vadovaudamasis, be kita ko, CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi, atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2021 m. sausio 13 d., Konstituciniame Teisme gautas 2021 m. sausio 18 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT2-A-S2/2021, 2021 m. vasario 11 d. sprendimas Nr. KT27-A-S27/2021); pagal Konstituciją jos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdami bendro pobūdžio prašymus ištirti jo kompetencijai priskirtų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia  2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S79/2020, 2020 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. KT134-A-S124/2020, 2020 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT183-A-S169/2020).

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar CPK 350 straipsnio 1, 4 dalys, kuriose, pasak pareiškėjo, nustatytas kasacinių skundų atrankos modelis, neprieštarauja Konstitucijai.

6.1. CPK 350 straipsnio ,,Kasacinio skundo priėmimo tvarka“ 1 dalyje inter alia nustatyta, kad kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija; kasacinis skundas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo bent vienas iš atrankos kolegijos narių; kasacinio skundo priėmimo klausimas išsprendžiamas priimant nutartį rašytinio proceso tvarka. CPK 350 straipsnio 4 dalyje inter alia nustatyta, kad kasacinio skundo priėmimo klausimas išsprendžiamas nutartimi, kuri yra galutinė ir neskundžiama.

6.2. Pareiškėjo prašymas ištirti CPK 350 straipsnio 1, 4 dalių atitiktį Konstitucijai iš esmės grindžiamas tuo, kad, pasak pareiškėjo, iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pateikiamų duomenų matyti, jog kasacinis teismas kasmet atrenka nagrinėti tik kas 5–6 pateiktą kasacinį skundą, pakeičia ar naikina nuo 50 iki 65 proc. ankstesnių žemesnės instancijos teismų sprendimų; viešojoje erdvėje išreiškiamas nepasitenkinimas dėl to, kad galiojantis kasacinių skundų atrankos modelis neužtikrina teisingumo valstybėje; bylų peržiūrėjimas kasacine tvarka asmenims nepasiekiamas; pareiškėjo iškelti klausimai yra svarbūs formuojant vienodą Lietuvos Respublikos teismų praktiką; CPK nėra nustatytų aiškių ir nedviprasmiškų kasacinių skundų atrankos kriterijų.

Taigi pareiškėjas prašyme pateikia tik bendro pobūdžio teiginius, kurių apskritai nesieja su galimu savo konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimu.

6.3. Šiame kontekste pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2020 m. liepos 29 d. priėmė sprendimą Nr. KT134-A-S124/2020, kuriuo atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-78/2020 ištirti, be kita ko, CPK 350 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai, kurį pareiškėjas grindė iš esmės tapačiais bendro pobūdžio teiginiais.

6.4. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas Konstituciniam Teismui pateikė bendro pobūdžio prašymą ištirti CPK 350 straipsnio 1, 4 dalių konstitucingumą, nesiedamas jų su galimu savo konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimu.

Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 350 straipsnio 1, 4 dalių atitikties Konstitucijai.

6.5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti CPK 609 straipsnio (2008 m. lapkričio 14 d. redakcija) 2 dalies, 611 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies, 688 straipsnio (2018 m. birželio 30 d. redakcija) 3 dalies, 689 straipsnio (2014 m. gruodžio 16 d. redakcija) 1, 2, 4–6 dalių, Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 2 dalies, 21 straipsnio (2008 m. lapkričio 14 d. redakcija) 1 dalies atitiktį Konstitucijai.

7.1. Pažymėtina, kad antstolio 2019 m. gruodžio 18 d. patvarkymas, Kauno apylinkės teismo 2020 m. kovo 13 d. nutartis, Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 18 d. nutartis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. rugsėjo 17 d. nutartis buvo priimti ne pareiškėjo ginčijamų CPK 609 straipsnio (2008 m. lapkričio 14 d. redakcija) 2 dalies, 611 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies, 688 straipsnio (2018 m. birželio 30 d. redakcija) 3 dalies, 689 straipsnio (2014 m. gruodžio 16 d. redakcija) 1, 2, 4–6 dalių, Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 2 dalies, 21 straipsnio (2008 m. lapkričio 14 d. redakcija) 1 dalies tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, pagrindu. 

Vadinasi, pareiškėjo ginčijamas teisinis reguliavimas nebuvo pagrindas priimant sprendimą, galėjusį pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laisves.

7.2. Minėta, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo pagal Konstituciją neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves.

7.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 609 straipsnio (2008 m. lapkričio 14 d. redakcija) 2 dalies, 611 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies, 688 straipsnio (2018 m. birželio 30 d. redakcija) 3 dalies, 689 straipsnio (2014 m. gruodžio 16 d. redakcija) 1, 2, 4–6 dalių, Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 2 dalies, 21 straipsnio (2008 m. lapkričio 14 d. redakcija) 1 dalies tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitikties Konstitucijai. 

7.4. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

9. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį ir pateikimo aplinkybes, be kita ko, į tai, kad pareiškėjas yra teikęs panašaus pobūdžio prašymą, kurį Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti, toks nepagrįstas pareiškėjo kreipimasis gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT83-A-S78/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT165-A-S152/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT192-A-S177/2020).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-9/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė

                                                                       Gintaras Goda

                                                                       Vytautas Greičius

                                                                       Danutė Jočienė

                                                                       Giedrė Lastauskienė

                                                                       Algis Norkūnas

                                                                       Daiva Petrylaitė

                                                                       Janina Stripeikienė

                                                                       Dainius Žalimas