Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-10/2021

2021 m. gegužės 18 d. Nr. KT71-A-S65/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-10/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.85 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 1 dalyje, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (2012 m. balandžio 12 d. redakcija) 12 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 27 straipsnio 5 dalies 7 punkte įtvirtinto teisinio reguliavimo tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjos, sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Pareiškėjos atstovas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

2. Kauno apylinkės teismas 2020 m. vasario 19 d. sprendimu atmetė pareiškėjos ieškinį dėl patalpų savininkų balsavimo raštu nutarimo pripažinimo negaliojančiu. Kauno apygardos teismas 2020 m. gegužės 28 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 19 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. rugpjūčio 25 d., 2020 m. rugsėjo 14 d. nutartimis atsisakė priimti pareiškėjos kasacinius skundus konstatavęs, jog skundų argumentais nepagrindžiama, kad yra teisinis pagrindas peržiūrėti bylą kasacine tvarka.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2021 m. sausio 15 d., Konstituciniame Teisme gautas 2021 m. sausio 18 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Taigi, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2021).

7. Sprendžiant dėl pareiškėjos prašymo dalies, kurioje prašoma ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CK 4.85 straipsnio (2012 m. gegužės 10 d. redakcija) 1 dalis, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (2012 m. balandžio 12 d. redakcija) 12 straipsnio 1 dalis tiek, kiek nurodyta pareiškėjos, priimtinumo pažymėtina, kad, kaip minėta, vėliausia dėl pareiškėjos kasacinių skundų priimta galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis įsiteisėjo 2020 m. rugsėjo 14 d. Vadinasi, paskutinė Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyto keturių mėnesių termino diena buvo 2021 m. sausio 14 d.

7.1. Pažymėtina, kad Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (E. pristatymas) duomenimis, pareiškėjos atstovas 2021 m. sausio 15 d. 00 val. 14 min. Konstituciniam Teismui pateikė pareiškėjos prašymą, kuris nebuvo pasirašytas pareiškėjos atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir nebuvo pateiktas elektroninio dokumento specifikacija ADOC. Prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu buvo išsiųstas taip pat 2021 m. sausio 15 d.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėja praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7.2. Pareiškėjos atstovas prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą; nustačius, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl praleisto termino atnaujinimo.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą; asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet, nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020, 2020 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. KT119-A-S110/2020, 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. KT34-A-S33/2021).

7.4. Pareiškėjos atstovo prašyme atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą nurodyta, kad prašymas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymas) buvo pateiktas nepraleidus prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino, t. y. 2021 m. sausio 14 d., tačiau tik dėl nesuvokimo ir klaidos prašymas nebuvo pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir nebuvo pateiktas elektroninio dokumento specifikacija ADOC.

Kaip minėta, Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (E. pristatymas) duomenimis, pareiškėjos atstovas prašymą pateikė 2021 m. sausio 15 d. 00 val. 14 min., taigi, prašydamas atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą, pareiškėjos atstovas nurodė neatitinkančią tikrovės informaciją, kad prašymas buvo pateiktas nepraleidus jo pateikimo termino ir neatitiko tik formalių prašymui keliamų reikalavimų.

Pažymėtina, kad pareiškėjos atstovo prašyme atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą nenurodyta jokių aplinkybių, sutrukdžiusių ar atėmusių galimybę laiku ir tinkamai įgyvendinti pareiškėjos teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, kurios galėtų būti laikomos svarbiomis prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino praleidimo priežastimis.

7.5. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7.6. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjos prašymo dalį.

8. Pareiškėja taip pat prašo ištirti Statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 27 straipsnio 5 dalies 7 punkto tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

              8.1. Pažymėtina, kad dėl pareiškėjos priimti teismų sprendimai, su kuriais ji sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, buvo priimti ne pareiškėjos ginčijamo Statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 27 straipsnio 5 dalies 7 punkto tiek, kiek nurodyta pareiškėjos, pagrindu.

              Vadinasi, ginčijamas teisinis reguliavimas nebuvo pagrindas priimant sprendimą, galėjusį pažeisti pareiškėjos konstitucines teises ar laisves.

              8.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 27 straipsnio 5 dalies 7 punkto tiek, kiek nurodyta, atitikties Konstitucijai.

              8.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

              8.4. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjos prašymo dalį.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 6 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-10/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė

                                                                       Gintaras Goda

                                                                       Vytautas Greičius

                                                                       Danutė Jočienė

                                                                       Giedrė Lastauskienė

                                                                       Algis Norkūnas

                                                                       Daiva Petrylaitė

                                                                       Janina Stripeikienė

                                                                       Dainius Žalimas