Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-7/2021

2021 m. gegužės 18 d. Nr. KT70-A-S64/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-7/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK) tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, nenustatytas draudimas teismui pildyti administracinio nusižengimo aprašymą faktinėmis aplinkybėmis.

2. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020 m. sausio 20 d. nutarimu pareiškėjas pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, nurodytą ANK 428 straipsnio „Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas“ 3 dalyje, už tai, kad dviračiu įvažiuodamas į kiemą nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, pasirinkdamas važiavimo greitį neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, ir išvažiuodamas iš už pastato kampo atsitrenkė į atvažiuojantį automobilį jį apgadindamas, taip pat apgadindamas kitą automobilį; minėtu nutarimu pareiškėjui paskirta administracinė nuobauda. Kitu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2020 m. sausio 20 d. nutarimu nuspręsta nepradėti administracinio nusižengimo bylos teisenos automobilio vairuotojo atžvilgiu.

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 31 d. nutartimi pareiškėjo skundas dėl minėtų Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nutarimų panaikinimo netenkintas. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 31 d. nutartį paliko nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinio skundo netenkino.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. sausio 15 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Pareiškėjas ANK atitiktimi Konstitucijai abejoja dėl to, kad, jo teigimu, Vilniaus apygardos teismas pakeitė (papildė) nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, nurodytas administracinio nusižengimo protokole ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nutarime, konstatuodamas, kad kieme nebuvo nukreipiamojo kelio ženklo „Eismas ratu“, todėl automobilio vairuotojas nepažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklių. Pareiškėjo manymu, teismui turėtų būti draudžiama pildyti veikos aprašymą faktinėmis aplinkybėmis.

5.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą.

Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartyje nurodyta, kad skundžiama apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ar keisti jos apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartyje vertinti pareiškėjo argumentai ir pirmosios instancijos teismui pateikti įrodymai (nuotraukos, vaizdo įrašas), taip pat pirmosios instancijos teismo argumentai, su kuriais bylą apeliacine tvarka nagrinėjęs teismas sutiko, o pareiškėjo teiginius pripažino nepagrįstais ir nepasitvirtinusiais. Tai, kad kieme nėra nukreipiamojo kelio ženklo „Eismas ratu“, Vilniaus apygardos teismas pažymėjo, analizuodamas vaizdo įrašą, esantį bylos medžiagoje.

5.2. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjas iš esmės abejoja ne ANK atitiktimi Konstitucijai, o nesutinka su dėl jo priimta Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ir joje pateiktu faktinių bylos aplinkybių vertinimu.

5.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020, 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT172-A-S158/2020, 2020 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT184-A-S170/2020).

5.4. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

5.5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-7/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė
                                                                     Gintaras Goda
                                                                     Vytautas Greičius
                                                                     Danutė Jočienė
                                                                     Giedrė Lastauskienė
                                                                     Algis Norkūnas
                                                                     Daiva Petrylaitė
                                                                     Janina Stripeikienė
                                                                     Dainius Žalimas