Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-4/2021

2021 m. gegužės 13 d. Nr. KT68-A-S62/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-4/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 4 dalis (2011 m. birželio 21 d. redakcija), 435 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnio 2 daliai, 5, 6 straipsniams, 7 straipsnio 1 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 33 straipsniui, 46 straipsnio 3, 5 dalims, 48 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, 53 straipsnio 1 daliai.

Pareiškėjas taip pat prašo nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka ir viršyti jo nagrinėjimo ribas.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimu priteisė iš pareiškėjo skolą už suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 26 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. rugsėjo 7 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti, nes jis neatitiko CPK 347 straipsnio 3 dalyje (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija), 4 dalyje (2011  m. birželio 21 d. redakcija) nustatytų reikalavimų.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2021 m. sausio 11 d., Konstituciniame Teisme gautas 2021 m. sausio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Taigi, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT20-A-S20/2021).

5. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiuntė 2021 m. sausio 11 d., Konstituciniame Teisme jis gautas 2021 m. sausio 13 d., o galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl pareiškėjo įsiteisėjo 2020 m. rugsėjo 7 d., konstatuotina, kad pareiškėjas praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas Konstituciniam Teismui nepateikė prašymo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

9. Paminėtina, kad, įvertinus pareiškėjo prašymo turinį ir jame vartojamą terminiją, šis prašymas traktuotinas kaip piktnaudžiavimas asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes jis iš esmės grindžiamas ne teisiniais argumentais, o teiginiais, kad skirtingų instancijų teismai, priimdami įvarius sprendimus dėl pareiškėjo, padarė nusikalstamas veikas ir dangsto kitų asmenų padarytus nusikaltimus.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad toks prašymas, kuriuo piktnaudžiaujama asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. liepos 23 d. sprendimas Nr. KT132-A-S123/2020, 2020 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. KT138-A-S127/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT180-A-S166/2020).

Vadinasi, net jei pareiškėjas nebūtų praleidęs Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyto keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą būtų pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymą kaip nežinybingą Konstituciniam Teismui.

10. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti jame nurodytų CPK nuostatų atitiktį Konstitucijai, nėra pagrindo svarstyti ir kitų pareiškėjo prašymų – nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka ir viršyti jo nagrinėjimo ribas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-4/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė

                                                                    Gintaras Goda

                                                                    Vytautas Greičius

                                                                    Danutė Jočienė

                                                                    Giedrė Lastauskienė

                                                                    Algis Norkūnas

                                                                    Daiva Petrylaitė

                                                                    Janina Stripeikienė

                                                                    Dainius Žalimas