Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-1/2021

2021 m. gegužės 7 d. Nr. KT64-A-S59/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] (toliau kartu – pareiškėjai) prašymą Nr. 1A-1/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjai prašo pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštarauja:

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.80 straipsnis (su 2015 m. kovo 26 d. pakeitimu) ir 4.93 straipsnis tiek, kiek pagal juos, pasak pareiškėjų, leidžiama atidalyti dalį iš bendrosios nuosavybės, įpareigojant vieną bendraturtį pirkti kito bendraturčio nuosavybę arba priimti pastarąją nuosavybę ir kitam bendraturčiui sumokėti kompensaciją pinigais;

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnis (su 2019 m. birželio 13 d. pakeitimu) tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjų, reikalaujama sumokėti žyminį mokestį asmenims, gaunantiems senatvės pensiją arba nedarbo išmoką;

CPK 64 straipsnis, 65 straipsnis (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 66 straipsnis tiek, kiek pagal juos, pasak pareiškėjų, leidžiama teisėjui nagrinėti kitą panašią į jo anksčiau nagrinėtą bylą;

CPK tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjų, leidžiama savavališkai keisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos kolegijos narius ir nedraudžiama anksčiau bylą nagrinėjusiam teisėjui nagrinėti ją pakartotinai;

dėl pareiškėjų priimtos Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. spalio 28 d. nutartis.

Pareiškėjai taip pat prašo priteisti jiems išlaidas.

2. Iš pareiškėjų prašymo ir jo priedų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 3 d. sprendimu civilinėje byloje, inter alia, tenkintas ieškovės (bendraturtės kartu su pareiškėjais) ieškinys: be kita ko, atidalyta iš bendrosios dalinės nuosavybės šiai ieškovei priklausanti nekilnojamojo turto dalis, priteisiant atsakovams pareiškėjams proporcingai jų turimai daliai bendrąja daline nuosavybe visą ieškovės turto dalį, o ieškovei priteisiant iš pareiškėjų proporcingai jiems tenkančiai nuosavybės daliai konkrečią kompensaciją už atidalytą ieškovės dalį. Be to, valstybei iš pareiškėjų priteistas konkretaus dydžio žyminis mokestis.

Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi netenkintas pareiškėjų prašymas dėl teisėjos nušalinimo nuo jų civilinės bylos nagrinėjimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartimi atmetė pareiškėjų apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 3 d. sprendimo, pastarąjį sprendimą palikęs nepakeistą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. spalio 14 d. nutartimi sudaryta naujos sudėties atrankos kolegija pareiškėjų kasacinio skundo priimtinumo klausimui spręsti, nes visi trys Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. liepos 13 d. nutartimi sudarytos atrankos kolegijos nariai šalių ginčą jau nagrinėjo ankstesnėse civilinėse bylose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. spalio 28 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutarties peržiūrėjimo.

3. Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. sausio 7 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjai prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja tiek, kiek nurodyta, CK 4.80 straipsnis (su 2015 m. kovo 26 d. pakeitimu), 4.93 straipsnis, CPK 64 straipsnis, 65 straipsnis (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 66 straipsnis, 80 straipsnis (su 2019 m. birželio 13 d. pakeitimu), taip pat CPK tiek, kiek jis reguliuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijų sudėtį.

6. Pažymėtina, jog nors pareiškėjai prašo pripažinti, kad Konstitucijai prieštarauja tiek, kiek nurodyta, CK 4.80 straipsnis „Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės“ (su 2015 m. kovo 26 d. pakeitimu), 4.93 straipsnis „Savininko teisių apsauga“, CPK 64 straipsnis „Teisėjo ir kitų proceso dalyvių nušalinimas“, 65 straipsnis „Pagrindai teisėjui nušalinti“ (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 66 straipsnis „Kiti teisėjo nušalinimo pagrindai“, 80 straipsnis ,,Žyminio mokesčio dydis“ (su 2019 m. birželio 13 d. pakeitimu), taip pat CPK tiek, kiek jis reguliuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijų sudėtį, kaip matyti iš pareiškėjų prašymo visumos, iš esmės jie nesutinka su dėl jų priimtuose teismų sprendimuose nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų vertinimu, t. y. dėl nustatyto vieno iš alternatyvių atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdų ir atidalijamo turto vertės, taip pat dėl išvados, kad nėra pagrindo nušalinti pareiškėjų prašyme nurodyto teisėjo nuo jų civilinės bylos nagrinėjimo, dėl teisėjų, anksčiau sprendusių pareiškėjų kasacinių skundų priimtinumo klausimą, paskyrimo į vėlesnę teisėjų atrankos kolegiją ir dėl pareiškėjams, neatsižvelgiant į jų turtinę padėtį, apskaičiuoto konkretaus žyminio mokesčio dydžio.

7. Taigi pareiškėjai, nesutikdami su dėl jų priimtais teismų sprendimais, iš esmės kelia CK 4.80 straipsnio (su 2015 m. kovo 26 d. pakeitimu), 4.93 straipsnio, CPK 64 straipsnio, 65 straipsnio (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 66 straipsnio ir 80 straipsnio (su 2019 m. birželio 13 d. pakeitimu) nuostatų, taip pat CPK tiek, kiek nurodyta, aiškinimo ir taikymo teismuose klausimą, o ne prašo ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai. Vadinasi, šios pareiškėjų prašymo dalys yra nežinybingos Konstituciniam Teismui.

8. Kaip minėta, pareiškėjai, be kita ko, prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja dėl jų priimtos Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. spalio 28 d. nutartis. Konstatuotina, kad ši pareiškėjų prašymo dalis taip pat yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

9. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT31-A-S20/2019, 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. KT147-A-S136/2020, 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. KT174-A-S160/2020); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2021 m. kovo 17 d. sprendimas Nr. KT44-A-S42/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą.

12. Pažymėtina, kad atsisakius nagrinėti pareiškėjų prašymą ištirti jame nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjų prašymo priteisti jiems išlaidas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-1/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                       Elvyra Baltutytė

                                                                                  Gintaras Goda

                                                                                  Vytautas Greičius

                                                                                  Danutė Jočienė

                                                                                  Giedrė Lastauskienė

                                                                                  Algis Norkūnas

                                                                                  Daiva Petrylaitė

                                                                                  Janina Stripeikienė

                                                                                  Dainius Žalimas