Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-227/2020

2021 m. balandžio 22 d. Nr. KT60-A-S55/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-227/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. KT212-A-S195/2020 „Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-166/2020“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimas) nuostatas.

2. Konstitucinis Teismas 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimu pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktus atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2020 m. rugsėjo 3 d. pateiktą prašymą Nr. 1A-166/2020, be kita ko, konstatavęs, kad:

pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 5 punkto (2012 m. birželio 29 d. redakcija) atitikties Konstitucijai, nes prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytų savo konstitucinių teisių gynybos priemonių (praleido Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 4 dalyje nustatytą neatnaujintiną trijų mėnesių ieškinio senaties terminą) ir, laikydamasis Civilinio proceso kodekso ir Civilinio kodekso nustatytos tvarkos ir terminų, šiuo konkrečiu atveju nebegali jomis pasinaudoti;

pareiškėjo prašymo dalis dėl Sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 5 punkto (2012 m. birželio 29 d. redakcija) atitikties Civiliniam kodeksui yra nežinybinga Konstituciniam Teismui, nes, kaip Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. gruodžio 28 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas nurodo, jog prašo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo nuostatas, iš prašymo matyti, kad pareiškėjas nesutinka su šiame Konstitucinio Teismo sprendime padarytomis išvadomis dėl jo prašymo Nr. 1A-166/2020 priimtinumo. Taigi pareiškėjo prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo nuostatas traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti šį Konstitucinio Teismo sprendimą.

4.1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT78-A-S73/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT165-A-S152/2020).

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį; priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo; toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (inter alia 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT165-A-S152/2020).

4.2. Pažymėtina, kad prašyme pareiškėjas nenurodo jokių naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl šio Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

4.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai prašymo priimtinumo klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S28/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT165-A-S152/2020).

5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-227/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                  Elvyra Baltutytė

                                                                          Gintaras Goda

                                                                          Vytautas Greičius

                                                                          Danutė Jočienė

                                                                          Giedrė Lastauskienė

                                                                          Algis Norkūnas

                                                                          Daiva Petrylaitė

                                                                          Janina Stripeikienė

                                                                          Dainius Žalimas