Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-219/2020

2021 m. balandžio 8 d. Nr. KT55-A-S52/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-219/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 350 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-26 patvirtintų Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių 10 punktas (2020 m. sausio 15 d. redakcija).

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl būsto kredito sutarties vykdymo. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2020 m. lapkričio 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą, konstatavęs, kad šiame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK nustatytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. gruodžio 8 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėjas inter alia prašo ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja CPK 350 straipsnio ,,Kasacinio skundo priėmimo tvarka“ 1 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija.

5.1. Pareiškėjo prašymas dėl CPK 350 straipsnio 1 dalies atitikties Konstitucijai iš esmės grindžiamas tuo, kad, pareiškėjo nuomone, atrankos kolegija, spręsdama kasacinių skundų priėmimo klausimą, bylą nagrinėja iš esmės, nors kasacinio skundo priėmimo stadijoje, pasak pareiškėjo, turėtų būti tik patikrinama, ar egzistuoja įstatymo nustatytos teisės kreiptis į kasacinį teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra kasacinio skundo formos ir turinio trūkumų, kuriems pašalinti kasacinis teismas turi nustatyti terminą.

5.2. Šiame kontekste paminėtina, kad pagal CPK 350 straipsnio 2 dalį kasacinį skundą atsisakoma priimti, jeigu jis, be kita ko, neatitinka CPK 346, 347 straipsniuose nustatytų reikalavimų (3, 4 punktai). CPK 346 straipsnyje nustatyta, kad kasacija galima tik tuo atveju, kai yra šio straipsnio 2 dalyje išvardyti pagrindai: 1) materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; 2) jeigu teismas skundžiamame sprendime (nutartyje) nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos; 3) jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda. Pagal CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kasaciniame skunde turi būti inter alia nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, kurie patvirtina CPK 346 straipsnyje nurodytų kasacijos pagrindų buvimą.

Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad, kaip Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs 2018 m. spalio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-392-969/2018, pagal CPK 350 straipsnio 1 dalį teisėjų atrankos kolegija, spręsdama kasacinio skundo priėmimo klausimą, nustato, ar toks skundas atitinka CPK 347 straipsnyje keliamus reikalavimus, ir patikrina jo turinį (CPK 346 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kasacijos pagrindų buvimą), atsižvelgdama į skundžiamus teismo sprendimą ir (ar) nutartį; kadangi teisėjų atrankos kolegija kasacinio skundo priėmimo klausimą nagrinėja nesiremdama visa civilinės bylos medžiaga ir nenagrinėja bylos iš esmės, šios kolegijos pateiktas kasacinio skundo vertinimas išimtinai jo (ne)priėmimo klausimo aspektu negali būti tapatinamas su skundžiamo teismo procesinio sprendimo peržiūrėjimu instancine tvarka.

Taigi, priešingai, nei teigia pareiškėjas, pagal CPK nustatytą teisinį reguliavimą sudaryta atrankos kolegija kasacinį skundą vertina išimtinai jo priimtinumo aspektu, o ne nagrinėja bylą iš esmės.

5.3. Vadinasi, šioje prašymo dalyje nėra tyrimo dalyko.

5.4. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT55-A-S50/2020, 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT207-A-S191/2020, 2021 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. KT43-A-S41/2021).

5.5. Taigi konstatuotina, kad ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

6. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-26 patvirtintų Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių 10 punktas (2020 m. sausio 15 d. redakcija).

6.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT24-A-S22/2020, 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT123-A-S114/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT191-A-S176/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6.2. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjo prašymo dalis dėl jo nurodytų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymu patvirtintų Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių konstitucingumo yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-219/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Gintaras Goda

                                                                     Vytautas Greičius

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Giedrė Lastauskienė

                                                                     Daiva Petrylaitė

                                                                     Janina Stripeikienė

                                                                     Dainius Žalimas