Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-212/2020

2021 m. kovo 30 d. Nr. KT51-A-S48/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] (toliau kartu – pareiškėjai) prašymą Nr. 1A-212/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjai prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnis (2013 m. birželio 27 d. redakcija), 26 straipsnio (2004 m. sausio 15 d. redakcija) 6, 7 dalys, Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 27 d. priimto Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (toliau – Pakeitimo įstatymas) 3 straipsnio 2 dalies 4 punktas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. redakcija) 10 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 40 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (2011 m. balandžio 27 d. redakcija) (toliau – Taisyklės) 3 punktas neprieštarauja (neprieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims, konstituciniams teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, teisinio aiškumo principams.

2. Kauno apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu ieškovių ieškinį tenkino iš dalies ir nustatė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] (šioje civilinėje byloje atsakovo) nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, kuriame stovi ieškovėms nuosavybės teise priklausantis ūkinis pastatas (toliau – ginčo ūkinis pastatas), servitutą; pareiškėjo [duomenys neskelbiami] patikslintą priešieškinį, be kita ko, dėl termino nugriauti ginčo ūkinį pastatą nustatymo, įpareigojimo nugriauti šį pastatą ir išregistruoti jį iš Nekilnojamojo turto registro, atmetė. Pareiškėja [duomenys neskelbiami] šioje civilinėje byloje dalyvavo kaip tretysis asmuo. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 25 d. sprendimu minėtą Kauno apylinkės teismo sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: ieškovių ieškinį atmetė, o pareiškėjo [duomenys neskelbiami] priešieškinį tenkino iš dalies – įpareigojo ieškoves per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti ginčo ūkinį pastatą ir išregistruoti jį iš Nekilnojamojo turto registro.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. lapkričio 18 d. galutine ir neskundžiama nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies tenkintas pareiškėjo [duomenys neskelbiami] priešieškinis, ir paliko galioti Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo dalį, kuria šis priešieškinis atmestas, taip pat panaikino Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 25 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovių ieškinio reikalavimai nustatyti servitutą pareiškėjui [duomenys neskelbiami] nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, ir šią bylos dalį perdavė iš naujo nagrinėti Kauno apygardos teismui apeliacine tvarka.

3. Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. lapkričio 30 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjai prašo ištirti Teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnio „Teritorijų planavimo dokumentų rūšys“ (2013 m. birželio 27 d. redakcija), 26 straipsnio „Detaliųjų planų rengimas, keitimas, derinimas, tvirtinimas ir galiojimas“ (2004 m. sausio 15 d. redakcija) 6, 7 dalių, Pakeitimo įstatymo 3 straipsnio „Įstatymo taikymas ir įsigaliojimas“ 2 dalies 4 punkto, Žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. redakcija) 10 straipsnio „Valstybinės žemės perleidimas“ 5 dalies 1 punkto, 40 straipsnio „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai“ 2 dalies 1 punkto, Taisyklių 3 punkto atitiktį Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims, konstituciniams teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo, teisinio aiškumo principams.

5.1. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 18 d. galutinė ir neskundžiama nutartis, kurią pareiškėjai nurodo kaip galimai pažeidusią jų konstitucines teises ar laisves, buvo priimta ne pareiškėjų ginčijamų Teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnio (2013 m. birželio 27 d. redakcija), 26 straipsnio (2004 m. sausio 15 d. redakcija) 6, 7 dalių, Pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkto, Žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. redakcija) 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto, 40 straipsnio 2 dalies 1 punkto, Taisyklių 3 punkto nuostatų pagrindu.

Vadinasi, ginčijamas teisinis reguliavimas nebuvo pagrindas priimant sprendimą, galėjusį pažeisti pareiškėjų konstitucines teises ar laisves.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT126-A-S117/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT18-A-S18/2021).

5.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjai neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai.

5.4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

5.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-212/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                 Elvyra Baltutytė
                                                                         Gintaras Goda
                                                                         Vytautas Greičius
                                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                                         Algis Norkūnas
                                                                         Daiva Petrylaitė
                                                                         Dainius Žalimas