Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-17/2021

2021 m. kovo 30 d. Nr. KT50-A-S47/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-17/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo įvertinti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-549 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. D1-895 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir uždarosios akcinės bendrovės (daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų administratorės) veiksmai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno apylinkės teismas 2020 m. liepos 2 d. sprendimu pareiškėjo ieškinį uždarajai akcinei bendrovei dėl daugiabučio gyvenamojo namo patalpų savininkų susirinkimo protokolo panaikinimo atmetė. Kauno apygardos teismas 2020 m. spalio 27 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2020 m. liepos 2 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2021 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. vasario 8 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams (inter alia 2020 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. KT4-A-S4/2020, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT144-A-S133/2020, 2021 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT31-A-S30/2021); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT24-A-S22/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT191-A-S176/2020, 2021 m. sausio 21 d. sprendimas Nr. KT11-A-S11/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas įvertinti minėto aplinkos ministro įsakymo ir uždarosios akcinės bendrovės (daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų administratorės) veiksmų atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-17/2021.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                 Elvyra Baltutytė

                                                                         Gintaras Goda

                                                                         Vytautas Greičius

                                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                                         Algis Norkūnas

                                                                         Daiva Petrylaitė

                                                                         Dainius Žalimas