Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-204/2020

2021 m. kovo 16 d. Nr. KT43-A-S41/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-204/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 641 straipsnis (2013 m. liepos 2 d. redakcija), 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) c papunktis.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartimi pareiškėjui Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 10 d. nuosprendžiu paskirta 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmė kartu su nustatytais įpareigojimais pakeista į 90 parų areštą, kadangi pareiškėjas vengė atlikti jam paskirtą laisvės apribojimo bausmę. Vilniaus apygardos teismo galutine ir neskundžiama 2020 m. spalio 15 d. nutartimi pareiškėjo skundas atmestas ir palikta galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartis.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. lapkričio 16 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Pareiškėjas prašo pripažinti, kad Konstitucijai prieštarauja BK 641 straipsnis „Bausmės skyrimas bylą išnagrinėjus supaprastinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą“ (2013 m. liepos 2 d. redakcija), kuriame nustatyta, kad baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu; ši nustatyta taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas.

5.1. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartyje ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. spalio 15 d. nutartyje nebuvo sprendžiamas bausmės skyrimo pareiškėjui klausimas, taigi šios teismų nutartys buvo priimtos ne pareiškėjo ginčijamo BK 641 straipsnio (2013 m. liepos 2 d. redakcija) pagrindu.

Vadinasi, ginčijamas teisinis reguliavimas nebuvo pagrindas priimant sprendimus, galėjusius pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laisves.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT126-A-S117/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT10-A-S10/2021).

5.3. Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl BK 641 straipsnio (2013 m. liepos 2 d. redakcija) atitikties Konstitucijai.

5.4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

5.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

6. Kaip minėta, pareiškėjas taip pat prašo pripažinti, kad Konstitucijai prieštarauja BK 65 straipsnio „Bausmių sudėjimo ir keitimo taisyklės“ 1 dalies 2 punkto (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) c papunktis, kuriame nustatyta vienos bausmės keitimo kita bausme taisyklė – viena arešto para prilyginama dviem laisvės apribojimo dienoms.

Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jo abejonės dėl BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) c papunkčio atitikties Konstitucijai iš esmės grindžiamos tuo, kad, pareiškėjo nuomone, ginčijamoje nuostatoje yra įtvirtintas neadekvatus bausmių – laisvės apribojimo ir arešto – santykis, dėl to, keičiant švelnesnę laisvės apribojimo bausmę į griežtesnę arešto bausmę, pareiškėjui buvo paskirta neproporcinga bausmė padarytam nusikaltimui, taigi ir neteisinga bausmė. Pareiškėjo teigimu, toks teisinis reguliavimas „iškreipia teisingumo vykdymą“, kitaip tariant, pareiškėjo manymu, tokiu teisiniu reguliavimu teismams, keičiant laisvės apribojimo bausmę į arešto bausmę, užkertamas kelias ją individualizuoti.

6.1. Pažymėtina, kad pareiškėjo prašymo kontekste aktualioje BK 48 straipsnio „Laisvės apribojimas“ (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 8 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad jeigu nuteistasis vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali papildomai paskirti BK IX skyriuje nurodytų baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) šio straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų įpareigojimų ir (ar) draudimų, taip pat intensyvią priežiūrą arba laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu; laisvės apribojimo bausmė keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

Taigi pagal šį BK nustatytą teisinį reguliavimą laisvės apribojimo bausmės keitimas į areštą yra viena iš bausmės individualizavimo galimybių, kai nuteistasis vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę; užuot laisvės apribojimo bausmę pakeitus į areštą, tokiam nuteistajam gali būti papildomai paskirtos BK nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės ir (ar) įpareigojimai, draudimai, taip pat intensyvi priežiūra.

6.2. Pažymėtina ir tai, kad iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kurioje buvo sprendžiamas pareiškėjui paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą klausimas, matyti, kad teismas vertino BK 48 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 8 dalyje nustatytų švelnesnių priemonių – papildomų baudžiamojo poveikio priemonių ar įpareigojimų – taikymo pareiškėjui galimybę, tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas ne vieną kartą pabrėžė neketinantis vykdyti jam paskirtų teismo įpareigojimų, teismas nusprendė, kad netikslinga taikyti pareiškėjui minėtų priemonių.

6.3. Taigi, priešingai, nei nurodo pareiškėjas, pagal BK nustatytą teisinį reguliavimą teismams sudarytos galimybės taikyti nuteistiesiems, vengiantiems atlikti laisvės apribojimo bausmę, įvairias švelnesnes nei areštas priemones, taigi ir individualizuoti bausmę.

6.4. Vadinasi, šioje pareiškėjo prašymo dalyje nėra tyrimo dalyko.

6.5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT55-A-S50/2020, 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT207-A-S191/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT10-A-S10/2021).

6.6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6.7. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-204/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                 Elvyra Baltutytė
                                                                         Gintaras Goda
                                                                         Vytautas Greičius
                                                                         Danutė Jočienė
                                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                                         Algis Norkūnas
                                                                         Daiva Petrylaitė
                                                                         Dainius Žalimas