Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-208/2020

2021 m. kovo 10 d. Nr. KT42-A-S40/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] (toliau kartu – pareiškėjai) prašymą Nr. 1A-208/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjai prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 737 straipsnio ,,Išieškojimas iš kitų skolininko pajamų, prilygintų darbo užmokesčiui“ 7 punktas (2016 m. birželio 29 d. redakcija) tiek, kiek, pasak pareiškėjų, jį taikant praktikoje netekto darbingumo pensija išieškant skolą laikoma bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir iš šios pensijos gautos pajamos prilyginamos darbo užmokesčiui.

Pareiškėjai taip pat prašo panaikinti teismų sprendimus, priimtus vadovaujantis ginčijama CPK 737 straipsnio 7 punkto (2016 m. birželio 29 d. redakcija) nuostata.

2. Iš pareiškėjų prašymo ir jo priedų matyti, kad Vilniaus regiono apylinkės teismas 2020 m. birželio 3 d. nutartimi tenkino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą ir nustatė, kad pareiškėjai [duomenys neskelbiami] (skolininkei) bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su pareiškėju [duomenys neskelbiami] priklauso dalis jo iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Pensijų skyriaus gaunamų pajamų, iš kurių gali būti išieškoma skola. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų atskiruosius skundus, 2020 m. rugsėjo 3 d. nutartimi Vilniaus regiono apylinkės teismo 2020 m. birželio 3 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. rugsėjo 24 d. nutartimi pareiškėjos [duomenys neskelbiami] kasacinį skundą atsisakė priimti.

Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. lapkričio 19 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

4. Iš pareiškėjų prašymo matyti, kad jie prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CPK 737 straipsnio 7 punkto (2016 m. birželio 29 d. redakcija) taikymas praktikoje, taip pat panaikinti vadovaujantis šia nuostata priimtus teismų sprendimus.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT172-A-S158/2020, 2020 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. KT184-A-S170/2020).

6. Vadinasi, pareiškėjų prašymas, kuriame keliamas CPK 737 straipsnio 7 punkto (2016 m. birželio 29 d. redakcija) taikymo klausimas ir prašoma panaikinti pareiškėjų nurodytus teismų sprendimus, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-208/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė
                                                                     Gintaras Goda
                                                                     Vytautas Greičius
                                                                     Danutė Jočienė
                                                                     Giedrė Lastauskienė
                                                                     Algis Norkūnas
                                                                     Daiva Petrylaitė
                                                                     Dainius Žalimas