Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-14/2021 DALIES GRĄŽINIMO IR ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

2021 m. kovo 4 d. Nr. KT39-A-S37/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-14/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 68 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija, įsigaliojusi 2020 m. birželio 20 d.) 3 dalis, 69 straipsnis (2020 m. birželio 4 d. redakcija), 92 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 3 dalis.

2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. sausio 29 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

4. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti BVK 69 straipsnio „Nuteistųjų perkėlimas į kitas pataisos įstaigas“ (2020 m. birželio 4 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) atsisakymu tenkinti pareiškėjo prašymus perkelti jį atlikti bausmės į pataisos įstaigą, esančią arčiau gyvenamosios vietos, iki bausmės atlikimo pradžios.

4.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal BVK 183 straipsnio 3 dalį Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 30 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose.

4.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT40-A-S29/2019, 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT71-A-S66/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT9-A-S9/2021).

4.3. Pažymėtina, kad nei pareiškėjo prašyme, nei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų, kad pareiškėjas savo prašyme minimus sprendimus dėl atsisakymo perkelti jį į kitą pataisos įstaigą būtų skundęs BVK nustatyta tvarka.

4.4. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių.

4.5. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, įskaitant teisę kreiptis į teismą, o pagal šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

4.6. Vadinasi, yra pagrindas grąžinti pareiškėjui šią prašymo dalį.

5. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti BVK 68 straipsnio „Nuteistųjų perkėlimas iš vienos grupės į kitą“ (2020 m. birželio 4 d. redakcija, įsigaliojusi 2020 m. birželio 20 d.) 3 dalies, 92 straipsnio „Nuteistųjų teisė pataisos įstaigoje turėti asmeninių daiktų“ (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 3 dalies atitiktį Konstitucijai.

5.1. Pažymėtina, kad pareiškėjas prašyme nenurodo jokio ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu priimto sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės. Pareiškėjo prašyme nepateikta informacijos apie tai, kad jis būtų perkeltas iš paprastosios grupės į drausmės grupę, kad prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą dėl tokio perkėlimo ar dėl asmeninių daiktų įsigijimo (jų paėmimo iš pareiškėjo) ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu būtų kreipęsis į pataisos įstaigos administraciją.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020, 2020 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. KT91-A-S86/2020, 2021 m. vasario 11 d. sprendimas Nr. KT27-A-S27/2021).

5.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl BVK 68 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija, įsigaliojusi 2020 m. birželio 20 d.) 3 dalies, 92 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 3 dalies konstitucingumo, nes pareiškėjo ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laisves.

5.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

5.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-14/2021 ištirti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 69 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-14/2021 ištirti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 68 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija, įsigaliojusi 2020 m. birželio 20 d.) 3 dalies, 92 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 3 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Gintaras Goda

                                                                     Vytautas Greičius

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Giedrė Lastauskienė

                                                                     Algis Norkūnas

                                                                     Daiva Petrylaitė

                                                                     Dainius Žalimas