Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-194/2020

2021 m. vasario 25 d. Nr. KT34-A-S33/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-194/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 451 straipsnio ,,Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai“ tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, nenumatyta galimybė atnaujinti baudžiamąją bylą, jeigu kasacinės instancijos teisme buvo padaryti esminiai baudžiamojo proceso pažeidimai, nesusiję su BPK nurodytomis naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą, jei būtų laikoma, kad jis praleistas.

2. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 9 d. nuosprendžiu pripažino pareiškėją kaltu padarius nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, 183 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 30 d. nuosprendžiu pareiškėją dėl dalies nusikalstamų veikų išteisino, dėl dalies kitų nusikalstamų veikų baudžiamąją bylą nutraukė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą pagal prokuroro kasacinį skundą, 2019 m. birželio 13 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nuosprendį ir paliko galioti Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nuosprendį su pakeitimais.

Pareiškėjas, vadovaudamasis BPK 451 straipsniu, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui teikė keturis pareiškimus atnaujinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. spalio 16 d., 2020 m. spalio 21 d. nutartimis atmetė pareiškėjo pareiškimus, o 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu ir 2020 m. balandžio 21 d. nutartimi juos grąžino pareiškėjui.

Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. spalio 21 d. nutartimi, kuria atmestas pareiškėjo pareiškimas atnaujinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. spalio 26 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Taigi, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (inter alia 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020).

5. Pareiškėjo prašymas ištirti BPK 451 straipsnio tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitiktį Konstitucijai iš esmės grindžiamas tuo, kad, pasak pareiškėjo, ginčijamas teisinis reguliavimas (taip pat ir kitos BPK nuostatos) nenumato teisės kreiptis į teismą su pareiškimu atnaujinti baudžiamąją bylą dėl tokio esminio BPK pažeidimo, nesusijusio su naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kaip teisėjų, nagrinėjusių baudžiamąją bylą kasacine tvarka, šališkumas.

5.1. Kaip minėta, pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. spalio 21 d. nutartimi, kuria buvo atmestas pareiškėjo pareiškimas atnaujinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo.

Pažymėtina, kad šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl pareiškėjo kelto klausimo, susijusio su BPK įtvirtintos teisės į nešališką ir teisingą teismą pažeidimu, t. y. bylą Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėjusių teisėjų šališkumu, konstatavo, kad šiuo klausimu buvo pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 16 d. ir 2020 m. balandžio 21 d. nutartyse, todėl pareiškėjo argumentai dėl teisėjo nešališkumo nagrinėjami nebus.

5.2. Atsižvelgiant į tai, galutiniu ir neskundžiamu sprendimu dėl pareiškėjo nurodytu aspektu galimai pažeistų konstitucinių teisių gynimo laikytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. balandžio 21 d. nutartis, kuria pareiškėjui grąžintas jo pareiškimas atnaujinti baudžiamąją bylą dėl bylą kasacinės instancijos teisme nagrinėjusių teisėjų šališkumo, konstatavus, kad pareiškime netinkamai nurodyti baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai, nustatyti BPK 451 straipsnyje, kadangi pareiškimas grindžiamas ne nuosprendžiu ir nutartimis nustatytų bylos aplinkybių vertinimu pagal baudžiamojo įstatymo normas, bet bylos aplinkybių, kurios nenustatytos nuosprendyje ir nutartyje, vertinimu pagal baudžiamojo proceso įstatymo normas.

5.3. Pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui pateikė 2020 m. spalio 26 d., o galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl pareiškėjo įsiteisėjo 2020 m. balandžio 21 d., todėl konstatuotina, kad pareiškėjas praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6. Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6.1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą; nustačius, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl praleisto termino atnaujinimo.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą; asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet, nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020, 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT69-A-S64/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020).

6.2. Pažymėtina, jog pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės, kad jis Lietuvos Aukščiausiajam Teismui teiktus pareiškimus, jo teigimu, grindė skirtingomis aplinkybėmis, skirtingų teisės normų pažeidimais, todėl tikėjosi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs vėliausiai teiktą pareiškimą, jį tenkins, nelaikytinos išskirtinėmis, sutrukdžiusiomis ar atėmusiomis galimybę laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Taigi pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino praleidimo priežastimis.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-194/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai           Elvyra Baltutytė
                                                                   Gintaras Goda

                                                                   Vytautas Greičius

                                                                   Danutė Jočienė

                                                                   Giedrė Lastauskienė

                                                                   Algis Norkūnas

                                                                   Daiva Petrylaitė

                                                                   Janina Stripeikienė

                                                                   Dainius Žalimas