Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-196/2020

2021 m. vasario 25 d. Nr. KT33-A-S32/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-196/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 2 daliai prieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 151 straipsnis „Laikinas nuosavybės teisės apribojimas“ (su 2010 m. gruodžio 2 d. pakeitimu) tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, laikino nuosavybės teisės apribojimo mastas neapibrėžtas, nesiejamas su pareikšto civilinio ieškinio dydžiu ar pareikštame įtarime nurodyta galimo konfiskuoti turto verte, taip pat tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjo, laikinas nuosavybės teisės apribojimas gali būti skiriamas nepareiškus civilinio ieškinio ir nenustačius termino, per kurį civilinis ieškinys turėtų būti pareikštas.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo priimtas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro nutarimas, kuriuo pareiškėjo (įtariamojo) turtui taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Generalinės prokuratūros prokuroro prašymu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 31 d. nutartimi pareiškėjo turtui taikomo laikino nuosavybės teisės apribojimo terminas pratęstas 3 mėnesiams, be kita ko, pažymėjus, kad, pritaikius laikiną nuosavybės teisės apribojimą, siekiama užtikrinti galimą civilinį ieškinį ir turto konfiskavimą arba išplėstinį turto konfiskavimą ir šis tikslas negali būti pasiektas švelnesnėmis procesinėmis priemonėmis, atsižvelgiant į galimai padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, jų sunkumą.

Kauno apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 7 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo skundas atmestas ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 31 d. nutartis palikta galioti. Šioje nutartyje Kauno apygardos teismas konstatavo, kad laikinam nuosavybės teisės apribojimui taikyti užtenka nustatyti, kad yra pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, jog asmuo padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas ir dėl galimai neteisėtų įtariamojo veiksmų gali būti pareikštas civilinis ieškinys, taikomas turto konfiskavimas ar išplėstinis turto konfiskavimas, o tokių duomenų, įvertinus pareiškėjui pareikštų įtarimų esmę, jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų korupcinį pobūdį, apygardos teismo įsitikinimu, pateiktoje ikiteisminio tyrimo medžiagoje pakanka; be to, ikiteisminis tyrimas dėl pareiškėjui inkriminuojamų nusikalstamų veikų dar nėra baigtas, todėl gali kisti ne tik pareikšti įtarimai, bet ir galimai padarytos turtinės ir neturtinės žalos dydis.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. spalio 28 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti BPK 151 straipsnio „Laikinas nuosavybės teisės apribojimas“ (su 2010 m. gruodžio 2 d. pakeitimu) tiek, kiek jame, pasak pareiškėjo, laikino nuosavybės teisės apribojimo mastas neapibrėžtas, nesiejamas su pareikšto civilinio ieškinio dydžiu ar pareikštame įtarime nurodyta galimo konfiskuoti turto verte, atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėjas savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai grindžia tuo, kad, pasak jo, šiuo teisiniu reguliavimu laikino nuosavybės teisės apribojimo apimtį paliekama nustatyti ikiteisminio tyrimo pareigūnams arba teismams, kurie tokių suvaržymų apimties niekaip nemotyvuoja arba motyvuoja deklaratyviomis nuostatomis. Dėl to, pasak pareiškėjo, jam buvo pritaikytas nuosavybės teisės apribojimas, kurio mastas yra du kartus didesnis nei pareikštame įtarime nurodyta galimo konfiskuoti turto vertė.

5.1. Pažymėtina, kad pagal BPK 11 straipsnio „Proporcingumo principo laikymasis taikant procesines prievartos priemones ir atliekant tyrimo veiksmus“ 1 dalį procesinės prievartos priemonės turi būti taikomos tik tais atvejais, kai be jų negalima pasiekti reikiamų proceso tikslų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad BPK 11 straipsnis įpareigoja baudžiamąjį procesą vykdančius subjektus laikytis proporcingumo principo taikant procesines prievartos priemones (2018 m. gegužės 2 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-123-788/2018), inter alia BPK 151 straipsnyje įtvirtintą laikiną nuosavybės teisės apribojimą (2016 m. birželio 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-2-699/2016, 2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231-695/2019). Apribojant nuosavybės teises turi būti nustatytos tam tikros procesinės garantijos, kurios, be kita ko, suponuoja kompetentingų institucijų pareigą motyvuoti sprendimus dėl turto laikino paėmimo baudžiamojo proceso metu ir įvertinti tokio paėmimo proporcingumą (2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231-695/2019).

Taigi taikant BPK 151 straipsnyje įtvirtintą laikiną nuosavybės teisių apribojimą, inter alia nustatant jo mastą, turi būti laikomasi BPK 11 straipsnyje įtvirtinto proporcingumo principo. Vadinasi, pareiškėjas, ginčydamas BPK 151 straipsnio (su 2010 m. gruodžio 2 d. pakeitimu) tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai, kelia klausimą, kuris spręstinas taikant BPK nuostatas.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą, arba institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus; prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT141-A-S130/2020).

5.3. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

5.4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti BPK 151 straipsnio „Laikinas nuosavybės teisės apribojimas“ (su 2010 m. gruodžio 2 d. pakeitimu) tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjo, laikinas nuosavybės teisės apribojimas gali būti skiriamas nepareiškus civilinio ieškinio ir nenustačius termino, per kurį civilinis ieškinys turėtų būti pareikštas, atitiktį Konstitucijai.

6.1. Pažymėtina, jog BPK 112 straipsnio „Civilinio ieškinio pareiškimas“ 1 dalyje (2010 m. rugsėjo 21 d. redakcija) nustatyta, kad civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo teisme pradžios. Taigi BPK yra nustatytas terminas, iki kada turi būti pareikštas civilinis ieškinys.

Be to, kaip matyti iš teismų nutarčių, kuriomis pareiškėjui pratęstas (paliktas galioti) laikinas nuosavybės teisės apribojimas, ši procesinė prievartos priemonė jam taikoma esant visiems trims BPK 151 straipsnio 1 dalyje (2010 m. gruodžio 2 d. redakcija) įtvirtintiems pagrindams, t. y. siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą ir išplėstinį turto konfiskavimą. Tad BPK 151 straipsnio (su 2010 m. gruodžio 2 d. pakeitimu) tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjo, laikinas nuosavybės teisės apribojimas gali būti skiriamas nepareiškus civilinio ieškinio, ginčijimas neturi įtakos laikinam nuosavybės teisės apribojimui taikyti kitais šioje BPK nuostatoje įtvirtintais pagrindais, t. y. siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą ar išplėstinį turto konfiskavimą.

6.2. Vadinasi, šioje pareiškėjo prašymo dalyje nėra tyrimo dalyko.

6.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT55-A-S50/2020, 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT207-A-S191/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT10-A-S10/2021).

6.4. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-196/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė
                                                                    Gintaras Goda
                                                                    Vytautas Greičius
                                                                    Danutė Jočienė
                                                                    Giedrė Lastauskienė
                                                                    Algis Norkūnas
                                                                    Daiva Petrylaitė
                                                                    Janina Stripeikienė
                                                                    Dainius Žalimas