Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-6/2021 DALIES GRĄŽINIMO IR  ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

2021 m. vasario 18 d. Nr. KT31-A-S30/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-6/2021.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 69 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija), 73 straipsnio (2015 m. birželio 23 d., 2020 m. birželio 4 d. redakcijos), 92 straipsnio (2015 m. birželio 23 d., 2020 m. birželio 4 d. redakcijos), 94 straipsnio (2015 m. birželio 23 d. redakcija), Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnyje „Su nuosprendžio vykdymu susijusių klausimų išsprendimo tvarka“ nustatyta tvarka išspręsti klausimus, kilusius dėl ginčijamų BVK nuostatų, pasikeitusių pareiškėjui atliekant nuosprendžiu paskirtą terminuoto laisvės atėmimo bausmę. Kauno apygardos teismas, pažymėjęs, kad pareiškėjo prašyme nurodyti klausimai nepatenka į Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio reguliavimo sritį ir nėra teismingi nuosprendį priėmusiam teismui, 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartimi pareiškėjo prašymą paliko nenagrinėtą. Lietuvos apeliacinis teismas galutine ir neskundžiama 2020 m. spalio 13 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarties ir šią nutartį paliko galioti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2021 m. sausio 14 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti BVK 69 straipsnio „Nuteistųjų perkėlimas į kitas pataisos įstaigas“ (2020 m. birželio 4 d. redakcija), 73 straipsnio „Paprastajai grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygos“ (2015 m. birželio 23 d., 2020 m. birželio 4 d. redakcijos), 92 straipsnio „Nuteistųjų teisė pataisos įstaigoje turėti asmeninių daiktų“ (2015 m. birželio 23 d., 2020 m. birželio 4 d. redakcijos), 94 straipsnio „Nuteistųjų teisė pasimatyti su giminaičiais ir kitais asmenimis“ (2015 m. birželio 23 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su jam atliekant terminuotą laisvės atėmimo bausmę pasikeitusia ir, pasak pareiškėjo, ginčijamu teisiniu reguliavimu sugriežtinta minėtos bausmės vykdymo tvarka.

6.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal BVK 21 straipsnio (2019 m. birželio 27 d. redakcija) 1 dalį terminuoto laisvės atėmimo bausmes vykdo pataisos įstaigos. BVK 183 straipsnyje (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) yra nustatyta bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka:

tokių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami šios institucijos ar įstaigos vadovui (1 dalis);

šių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui (2 dalis);

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui (3 dalis).

6.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT40-A-S29/2019, 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT71-A-S66/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT9-A-S9/2021).

6.3. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas prie prašymo pridėjo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus sprendimų dėl jo perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą, Vilniaus pataisos namų rašto dėl elektros prietaisų laikymo kopijas, iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų nematyti, kad pareiškėjas minėtus ar kitus ginčijamų BVK nuostatų pagrindu priimtus bausmių vykdymo institucijų, įstaigų sprendimus ir (ar) minėtomis nuostatomis grindžiamus pareigūnų veiksmus būtų skundęs BVK nustatyta tvarka. Kartu paminėtina, kad nesilaikant minėtos tvarkos pateiktą pareiškėjo prašymą vertinęs Kauno apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartyje nurodė, kad nors nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašymas paliekamas nenagrinėtas kaip nepriskirtinas teismo kompetencijai, tai neužkerta kelio jam su prašymu dėl bausmės vykdymo tvarkos kreiptis į BVK nurodytas institucijas.

6.4. Atsižvelgiant į visa tai, konstatuotina, kad pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių.

6.5. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, įskaitant teisę kreiptis į teismą, o pagal šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

6.6. Vadinasi, yra pagrindas grąžinti pareiškėjui šią prašymo dalį.

7. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti teisingumo ministro įsakymu patvirtintų Taisyklių atitiktį Konstitucijai.

7.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis neturi įgaliojimų vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams (inter alia 2020 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. KT4-A-S4/2020, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020, 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas Nr. KT144-A-S133/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7.2. Taigi pareiškėjo prašymas įvertinti Taisyklių atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7.4. Vadinasi, yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-6/2021 ištirti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 69 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija), 73 straipsnio (2015 m. birželio 23 d., 2020 m. birželio 4 d. redakcijos), 92 straipsnio (2015 m. birželio 23 d., 2020 m. birželio 4 d. redakcijos), 94 straipsnio (2015 m. birželio 23 d. redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-6/2021 ištirti Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                Elvyra Baltutytė

                                                                        Gintaras Goda

                                                                        Vytautas Greičius

                                                                        Danutė Jočienė

                                                                        Giedrė Lastauskienė

                                                                        Algis Norkūnas

                                                                        Daiva Petrylaitė

                                                                        Janina Stripeikienė

                                                                        Dainius Žalimas