Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo

Byla Nr. 11/02

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS ENERGIJA“ REORGANIZAVIMO ĮSTATYMO (2001 M. BIRŽELIO 28 D. REDAKCIJA) 2 STRAIPSNIO, 3 STRAIPSNIO 2 IR 4 DALIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 2005 m. kovo 16 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Augustino Normanto, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 ir 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsniu, viešame Teismo posėdyje 2005 m. vasario 17 d. išnagrinėjo bylą Nr. 11/02 pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo 2 straipsnis, 3 straipsnio 2 ir 4 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

I

Pareiškėjas – Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 62-2223) 2 straipsnis, 3 straipsnio 2 ir 4 dalys neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.

II

Pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais.

Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymas nustatė specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo būdą ir tvarką, kurie skiriasi nuo akcinių bendrovių reorganizavimo būdo ir tvarkos, numatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje: minėtos bendrovės reorganizavimui yra netaikomi Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnio 6, 10 ir 14 dalių, 66 straipsnio 2 dalies, 67, 68 straipsnių, 69 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, 70 straipsnio 2 ir 3 dalių, 71 straipsnio 2 ir 4 dalių bei 72 straipsnio 1 ir 10 dalių reikalavimai, o kiti Akcinių bendrovių įstatymo straipsniai bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai taikomi tiek, kiek Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymas nenustato kitaip (1 straipsnio 2 dalis). Pagal Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymą specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ reorganizuojama bendrovių skaidymo būdu; po specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo šios bendrovės akcininkų akcijos paskirstomos proporcingai po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir reorganizuojant steigiamų bendrovių įstatiniams kapitalams; specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ nepagrindinės veiklos filialų ir padalinių turto pagrindu įkurtų bendrovių akcijos turi būti perduotos po reorganizavimo įsikūrusių akcinių bendrovių akcininkams proporcingai jiems priklausančių šių bendrovių akcijų skaičiui. Pareiškėjo nuomone, tokiu teisiniu reguliavimu buvo pažeistos (susiaurintos) minėtos bendrovės akcininkų turtinės teisės, todėl Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo 2 straipsnis, 3 straipsnio 2 ir 4 dalys, kuriomis yra pakeista bendra akcinių bendrovių reorganizavimo tvarka, prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.

III

 1. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo gauti suinteresuoto asmens – Seimo atstovės Seimo narės K. D. Prunskienės rašytiniai paaiškinimai.

Suinteresuoto asmens atstovės teigimu, Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymas yra specialus Akcinių bendrovių įstatymo, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso atžvilgiu. Tai, kad Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatyme nustatyti tam tikri galimo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo ypatumai ir nurodyta, jog minėtos bendrovės reorganizavimui netaikomi kai kurie Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimai, nereiškia, kad yra pažeistas nuosavybės neliečiamumo principas. Suinteresuoto asmens atstovės tvirtinimu, akcininkai nėra bendrovės turto savininkai, jie turi nuosavybės teisę tik į akcijas, suteikiančias tam tikras turtines ir neturtines teises, įskaitant teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame susirinkime sprendimai priimami balsų dauguma. Taip įtvirtinamas nuosavybės neliečiamumas. Jeigu balsų mažumą turintys akcininkai visuotiniame susirinkime galėtų vetuoti sprendimus, būtų nepagrįstai suvaržytos kitų akcininkų (daugumos) teisės; tai prieštarautų Konstitucijos 28 straipsniui.

 1. D. Prunskienės nuomone, jeigu po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir ją reorganizuojant naujai steigiamų bendrovių akcijos iki reorganizavimo veikusios specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ akcininkams paskirstomos proporcingai įstatiniam bendrovių kapitalui, akcininkų turtiniai interesai nepriklausomai nuo to, kokia yra po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir ją reorganizuojant naujai steigiamų bendrovių turto rinkos vertė bei joms perduotų įsipareigojimų dydis, nėra pažeidžiami, nes akcijų proporcija išlieka tokia pati. Be to, naujai steigiamų bendrovių akcijų proporcingo paskirstymo principą buvo galima taikyti ir pagal Akcinių bendrovių įstatymą, kurio konstitucingumo pareiškėjas neginčija.
 2. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo gauti suinteresuoto asmens – Seimo atstovo Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresniojo patarėjo G. Sagačio rašytiniai paaiškinimai.

Suinteresuoto asmens atstovo teigimu, energetikos valdymo sistemos decentralizavimas yra gyvybiškai svarbus šalies ekonominiam stabilumui, integravimuisi į Europos Sąjungą, kitų strateginių tikslų įgyvendinimui, be to, energetikos ūkio restruktūrizavimas ir privatizavimas sietini su savivaldybių vaidmens didinimu; Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymas yra Lietuvoje vykusio proceso, kai centralizuota ūkio valdymo sistema buvo pertvarkyta į konstituciškai įteisintas savavaldžias sistemas, perduodant vietinės energetikos klausimų sprendimą iš nacionalinio lygmens į savivaldybių lygmenį, sudedamoji dalis. Pasak suinteresuoto asmens atstovo, tai, kad įstatymų leidėjas nustatė specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo būdą, nelaikytina valstybės kišimusi į privataus juridinio asmens reikalus, nes specialios paskirties akcinės bendrovės vykdo valstybei gyvybiškai svarbias funkcijas, jų veiklai reikalingas specialus režimas, jos nepriskiriamos privatiems juridiniams asmenims. G. Sagačio nuomone, įstatymų leidėjas, nustatęs pareiškėjo ginčijamus specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo būdą ir tvarką, neperžengė Konstitucijoje jam nustatytų diskrecijos ribų, nes jis turi teisę specialiu įstatymu nustatyti strateginę reikšmę turinčio objekto reorganizavimo ypatumus; be to, kontinentinės teisės tradicijos šalyse akcinių bendrovių veiklą reguliuoja ne vien privatinė, bet ir viešoji teisė, o akcininkų interesai turi būti derinami su kitų bendrovės veikla suinteresuotų grupių (darbuotojų, vartotojų, kreditorių, apskritai visuomenės) interesais.

Suinteresuoto asmens atstovo tvirtinimu, įsigydamas bendrovės akcijas asmuo prisiima riziką, kad jo turtinių ir neturtinių teisių apimtis priklausys ne tik nuo jo paties, bet ir nuo kitų bendrovės akcininkų valios. Akcininko teisės kiekybiškai įvertinamos išreiškiant ne piniginiu ekvivalentu, o proporcijomis, todėl tol, kol bendrovės reorganizavimo procesai nekeičia akcininkų teisių proporcijų, reorganizavimas nepažeidžia akcininkų nuosavybės teisių. Nustačius, kad nutarimą reorganizuoti specialios paskirties akcinę bendrovę „Lietuvos energija“ ir patvirtinti jos reorganizavimo projektą bei parengtus reorganizavimo metu steigiamų bendrovių įstatus galėjo priimti tik šios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, buvo užtikrinta ir visų bendrovės akcininkų, įskaitant smulkiuosius, teisė išreikšti savo poziciją dėl reorganizavimo metu naujai steigiamų bendrovių akcijų proporcingo paskirstymo principo. Tokio principo taikymas lėmė tai, kad konstitucinis nuosavybės neliečiamumo principas nebuvo pažeistas.

IV

Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo gauti Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko B. Bradausko, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko V. Karbauskio, Seimo kanceliarijos Teisės departamento direktoriaus K. Virkečio, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjos teisės klausimais – Teisės departamento vadovės T. Birmontienės, Vyriausybės kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos departamento direktorės J. Dubinienės, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos skyriaus vedėjo A. Slivinsko paaiškinimai, ankstesniojo ūkio ministro P. Čėsnos, ūkio ministro V. Uspaskicho, Teisingumo ministerijos valstybės sekretoriaus P. Koverovo, Valstybės turto fondo generalinio direktoriaus P. Milašausko, Vertybinių popierių komisijos pirmininko V. Poderio, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo prezidento A. Kelero, Vilniaus vertybinių popierių biržos prezidentės D. Jasulaitytės, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros vedėjo doc. dr. V. Mizaro, Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros vedėjo doc. dr. V. Pakalniškio paaiškinimai.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

 1. Pareiškėjui – Vilniaus apygardos teismui kilo abejonių, ar Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo (2001 m. birželio 28 d. redakcija; toliau – ir Įstatymas) 2 straipsnis, 3 straipsnio 2 ir 4 dalys neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui.
 2. Seimas 2001 m. birželio 28 d. priėmė Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo pakeitimo įstatymą, kurio 1 straipsniu pakeitė Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymą (2000 m. gegužės 18 d. redakcija) ir jį išdėstė taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOS PASKIRTIES AKCINĖS BENDROVĖS

„LIETUVOS ENERGIJA“ REORGANIZAVIMO ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

 1. Šis įstatymas nustato specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo būdą ir tvarką.
 2. Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimui netaikomi Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsnio 6, 10 ir 14 dalių, 66 straipsnio 2 dalies, 67, 68 straipsnių, 69 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, 70 straipsnio 2 ir 3 dalių, 71 straipsnio 2 ir 4 dalių bei 72 straipsnio 1 ir 10 dalių reikalavimai. Kiti Akcinių bendrovių įstatymo straipsniai bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai reorganizuojant specialios paskirties akcinę bendrovę „Lietuvos energija" taikomi tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.

2 straipsnis. Reorganizavimo būdas

 1. Specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ reorganizuojama bendrovių skaidymo būdu, t. y. iš specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą kaip akcinė bendrovė, išskiriant turto, teisių bei pareigų dalis ir jų pagrindu steigiant naujas bendroves. Iki specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo bendrovių skaidymo būdu (iki reorganizavimo projekto patvirtinimo) šios bendrovės filialui Lietuvos elektrinei priskirto pagalbinio ir komunalinio ūkio turto pagrindu įsteigiama bendrovė, kurios akcijos Vyriausybės nutarimu nuosavybės teise perduodamos Elektrėnų savivaldybei, sumažinant specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatinį kapitalą ir valstybei nuosavybės teise priklausančių specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ akcijų skaičių. Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ gamybinės ir inžinerinės infrastruktūros objektai, socialiniai objektai, pastatai (jų dalys) Vyriausybės nutarimu turi būti perduoti savivaldybių nuosavybėn, sumažinant specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatinį kapitalą ir valstybei nuosavybės teise priklausančių šios bendrovės akcijų skaičių bei keičiant jos įstatus. Apie specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo mažinimą viešai skelbiama du kartus ne mažesniu kaip 14 dienų intervalu. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimai įmonių rejestre registruojami ne anksčiau kaip po 14 dienų po to, kai antrą kartą buvo viešai paskelbta apie įstatinio kapitalo mažinimą ir buvo suteiktos papildomos garantijos jų pareikalavusiems kreditoriams.
 2. Iš specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ atskiriamas elektros tinklų eksploatavimo regioniniams filialams priskirtas turtas, išskyrus 330 kV ir 110 kV įtampos elektros perdavimo tinklus bei jiems veikti ir valdyti reikalingus pastatus, statinius, įrangą ir kitą turtą. Atskiriamiems elektros tinklų eksploatavimo regioniniams filialams priskirto turto pagrindu steigiama ekonomiškai pagrįsta skirstomųjų elektros tinklų akcinė bendrovė (bendrovės).
 3. Iš specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ atskiriamas jos filialams Lietuvos elektrinei ir Mažeikių elektrinei priskirtas bei pagrindinei jų veiklai naudojamas turtas. Šio turto pagrindu steigiamos akcinės bendrovės – Lietuvos elektrinė ir Mažeikių elektrinė. Kauno „Energetikos remontas“ lieka akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ dukterinė bendrovė iki 2005 m.
 4. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ funkcijoms vykdyti priskiriamas visas likęs, neperduotas naujai steigiamoms bendrovėms reorganizuojamos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija" turtas, numatytas reorganizavimo projekte.

3 straipsnis. Reorganizavimo tvarka

 1. Seimui pritarus Vyriausybės pateiktam įstatinio kapitalo ir prievolių (įsipareigojimų) paskirstymui tarp naujai steigiamų akcinių bendrovių, numatytam reorganizavimo projekte, ir Vyriausybei pritarus visam pateiktam reorganizavimo projektui, specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma gali priimti nutarimą reorganizuoti bendrovę ir patvirtinti reorganizavimo projektą bei parengtus reorganizavimo metu steigiamų bendrovių įstatus.
 2. Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ nepagrindinės veiklos filialų ir padalinių (Kruonio HAE statybos valdyba, Šiaulių energetikos statyba, Elektros tinklų statyba, Gelžbetoninių atramų gamykla, viešbutis „Elektra“) turto pagrindu įkurtų bendrovių akcijos ne vėliau kaip iki 2002 m. gruodžio 31 d. turi būti perduotos po reorganizavimo įsikūrusių akcinių bendrovių akcininkams proporcingai jiems priklausančių šių bendrovių akcijų skaičiui, atitinkamai sumažinant akcinės bendrovės „Lietuvos energija” įstatinį kapitalą ir valstybei priklausančias akcijas perduodant valstybės įmonei Valstybės turto fondui. Apie akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo mažinimą viešai skelbiama du kartus ne mažesniu kaip 14 dienų intervalu. Dėl įstatinio kapitalo sumažinimo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimai įmonių rejestre registruojami ne anksčiau kaip po 14 dienų po to, kai antrą kartą buvo viešai paskelbta apie įstatinio kapitalo mažinimą ir buvo suteiktos garantijos jų pareikalavusiems kreditoriams.
 3. Reorganizavimo metu specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ turtas vertinamas ir apskaičiuojamas pagal likutinę balansinę vertę, vadovaujantis Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu bei kitais teisės aktais.
 4. Po specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija" akcininkų akcijos skirstomos proporcingai po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir reorganizuojant steigiamų bendrovių įstatiniams kapitalams.
 5. Patvirtintas reorganizavimo projektas ir jį patvirtinusio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas turi būti perduoti įmonių rejestro tvarkytojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reorganizavimo projektą patvirtinusio susirinkimo dienos.
 6. Apie specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimą viešai skelbiama du kartus ne mažesniu kaip 14 dienų intervalu.
 7. Visos reorganizuojamos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ teisės ir prievolės (įsipareigojimai) perduodami po reorganizavimo veiksiančioms bendrovėms. Reorganizuojama specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ privalo suteikti papildomas savo prievolių įvykdymo garantijas kiekvienam to pareikalavusiam kreditoriui. Klausimą dėl reikalavimo teisės Baltarusijos valstybiniam energetikos koncernui „Belenergo“ už pateiktą elektros energiją perdavimo sprendžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 8. Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo metu steigiamos bendrovės ir jų įstatai registruojami po steigiamųjų akcininkų susirinkimų, vadovaujantis Juridinių asmenų registro įstatymu. Reorganizavimo metu steigiamos bendrovės vietoj steigimo sutarties pateikia specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio reorganizavimo projektą, protokolą.
 9. Valstybės garantijos bankams dėl suteiktų paskolų specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos energija“ galioja ir po reorganizavimo veiksiančioms bendrovėms, perėmusioms prievoles pagal šias paskolas.
 10. Specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo projekte, suderinus su Finansų ministerija, turi būti nustatytas specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ prievolių pagal valstybės vardu ar su valstybės garantija gautas paskolas perėmimas.
 11. Po specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir reorganizavimo metu naujai įsteigtų bendrovių tarpusavio santykiai elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo ir kitose srityse, iki įsigalios Elektros energetikos įstatymas ir bus parengti su jo įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti nustatyti specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo projekte.
 12. Reorganizuotos akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės tarpusavio santykiai naudojant 110 kV įtampos uždarą skirstyklą turi būti nustatyti dvišale sutartimi, numatant laisvą ir neapmokestinamą akcinės bendrovės Mažeikių elektrinės generatorių pagamintos elektros energijos perdavimą per šią skirstyklą į uždarą šios elektrinės 6 kV įtampos skirstyklą.
 13. Reorganizuojamos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ mokestiniai nuostoliai, susidarę reorganizuojamai specialios paskirties akcinei bendrovei „Lietuvos energija“ iš bendrųjų pajamų atskaičius investicijai skirtas lėšas Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu apskaičiavimo būdu, proporcingai perkeliami atsižvelgiant į po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ liekančio ir reorganizuojant steigiamoms bendrovėms perduodamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės dalį, kuriai buvo pritaikytas Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas investicijai skirtų lėšų apskaičiavimo būdas.“
 14. Pareiškėjo abejonės dėl ginčijamų Įstatymo straipsnių (jų dalių) atitikties Konstitucijos 23 straipsniui yra grindžiamos teiginiu, kad pagal Įstatymą specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ buvo reorganizuojama netaikant Įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų Akcinių bendrovių įstatymo straipsnių (jų dalių) reikalavimų, o kitus Akcinių bendrovių įstatymo straipsnius bei kitus įstatymus taikant tiek, kiek Įstatymas nenustato kitaip, bet kitu, pačiame Įstatyme įtvirtintu, būdu ir kita, pačiame Įstatyme nustatyta, tvarka, ir šitaip, pareiškėjo manymu, buvo pažeistos (susiaurintos) minėtos bendrovės akcininkų turtinės teisės.

Pažymėtina, kad pareiškėjas neginčija Įstatymo 1 straipsnio 2 dalies atitikties Konstitucijai.

 1. Pagal Konstitucijos 23 straipsnį nuosavybė neliečiama (1 dalis); nuosavybės teises saugo įstatymai (2 dalis); nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama (3 dalis).
 2. Valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei (Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalis), gali priimti sprendimus dėl valstybei nuosavybės teise (visiškai arba iš dalies) priklausančių įmonių reorganizavimo ar kitokio pertvarkymo. Tokie sprendimai paprastai suponuoja vienodų reikalavimų ūkio subjektams (įmonėms) nustatymą. Kita vertus, atskirų įmonių veiklos ypatumai, ypač tada, kai jos turi strateginę reikšmę, užima dominuojančią padėtį gamyboje ar rinkoje ir t. t., gali lemti jų reorganizavimo ar kitokio pertvarkymo diferencijuotą teisinį reguliavimą, kuris savaime nėra laikytinas neatitinkančiu Konstitucijos. Tačiau pabrėžtina, kad reorganizuojant ar kitaip pertvarkant įmones, kuriose valstybė turi akcijų, negalima pažeisti akcininkų teisių (inter alia turtinių).
 3. Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje inter alia įtvirtintas vienas iš galimų specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo būdų – ji reorganizuojama bendrovių skaidymo būdu; Įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad po specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo šios bendrovės akcininkų akcijos paskirstomos proporcingai po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir reorganizuojant steigiamų bendrovių įstatiniams kapitalams; Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje inter alia įtvirtinta taisyklė, kad šioje dalyje nurodytų specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ nepagrindinės veiklos filialų ir padalinių turto pagrindu įkurtų bendrovių akcijos turi būti perduotos po reorganizavimo įsikūrusių akcinių bendrovių akcininkams proporcingai jiems priklausančių šių bendrovių akcijų skaičiui.

6.1. Tai, kad pagal Įstatymą specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ reorganizuojama bendrovių skaidymo būdu, savaime nevertintina kaip akcininkų turtinių teisių pažeidimas.

Paminėtina, kad toks akcinių bendrovių reorganizavimo būdas buvo numatytas ir Įstatymo įsigaliojimo metu galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo (2000 m. liepos 13 d. redakcija) 63 straipsnio 1 dalyje.

6.2. Tai, kad pagal Įstatymą po specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo šios bendrovės akcininkų akcijos paskirstomos proporcingai po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir reorganizuojant steigiamų bendrovių įstatiniams kapitalams, taip pat tai, kad specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ nepagrindinės veiklos filialų ir padalinių turto pagrindu įkurtų bendrovių akcijos turi būti perduotos po reorganizavimo įsikūrusių akcinių bendrovių akcininkams proporcingai jiems priklausančių šių bendrovių akcijų skaičiui, taip pat savaime nevertintina kaip akcininkų turtinių teisių pažeidimas, nes minėtais atžvilgiais visi akcininkai buvo traktuojami vienodai, jų akcijos nebuvo nusavintos, nebuvo kitaip apribotas akcijų valdymas, naudojimas, disponavimas jomis, akcininkai neprarado iš akcijų turėjimo kylančių teisių, tarp jų ir turtinių.

Paminėtina, kad galimybė taikyti proporcingo akcijų paskirstymo taisyklę buvo numatyta ir Įstatymo įsigaliojimo metu galiojusio Akcinių bendrovių įstatymo (2000 m. liepos 13 d. redakcija) 64 straipsnio 2 dalyje.

 1. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytinos išvados, kad Konstitucijos 23 straipsniui neprieštarauja:

1) Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostata, kad specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ reorganizuojama bendrovių skaidymo būdu;

2) Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostata, kad šioje dalyje nurodytų specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ nepagrindinės veiklos filialų ir padalinių turto pagrindu įkurtų bendrovių akcijos turi būti perduotos po reorganizavimo įsikūrusių akcinių bendrovių akcininkams proporcingai jiems priklausančių šių bendrovių akcijų skaičiui;

3) Įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostata, kad po specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo šios bendrovės akcininkų akcijos paskirstomos proporcingai po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir reorganizuojant steigiamų bendrovių įstatiniams kapitalams.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 54, 55 ir 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nutaria:

 1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo (2001 m. birželio 28 d. redakcija) 2 straipsnio 1 dalies nuostata, kad specialios paskirties akcinė bendrovė „Lietuvos energija“ reorganizuojama bendrovių skaidymo būdu, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 2. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo (2001 m. birželio 28 d. redakcija) 3 straipsnio 2 dalies nuostata, kad šioje dalyje nurodytų specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ nepagrindinės veiklos filialų ir padalinių turto pagrindu įkurtų bendrovių akcijos turi būti perduotos po reorganizavimo įsikūrusių akcinių bendrovių akcininkams proporcingai jiems priklausančių šių bendrovių akcijų skaičiui, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 3. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo (2001 m. birželio 28 d. redakcija) 3 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                                Armanas Abramavičius

                                                                                                        Egidijus Jarašiūnas

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Augustinas Normantas

                                                                                                        Jonas Prapiestis

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas