Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-231/2020

2021 m. vasario 11 d. Nr. KT28-A-S28/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-231/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis prašo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punktą, 138 straipsnį.

2. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 12 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl žalos atlyginimo kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka. Įvertinęs ieškinio turinį, Kauno apygardos teismas šioje nutartyje konstatavo, kad pareiškėjas piktnaudžiauja jam suteiktomis subjektinėmis teisėmis, todėl netikslinga jam taikyti ieškinio trūkumų šalinimo instituto ir toks ieškinys nepriimtinas nagrinėti teisme.

Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. birželio 16 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 12 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. rugsėjo 24 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. gruodžio 31 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti CPK 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punkto, 138 straipsnio atitiktį Konstitucijai.

5.1. CPK 137 straipsnio „Ieškinio priėmimas“ (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, o CPK 138 straipsnyje „Ieškinio trūkumų šalinimas“ įtvirtinta, kad jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami CPK nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka.

5.2. Pažymėtina, jog nors pareiškėjas prašo pripažinti, kad CPK 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punktas, 138 straipsnis prieštarauja Konstitucijai, kaip matyti iš jo prašymo, iš esmės jis nesutinka su dėl jo priimtuose teismų sprendimuose pateiktu vertinimu, kad pareiškėjo ieškinys nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, kad netikslinga jam taikyti ieškinio trūkumų šalinimo instituto. Pareiškėjas nurodo, kad CPK 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punkto taikymas ir CPK 138 straipsnio netaikymas pažeidė Konstitucijos 29, 30 straipsnius.

Taigi pareiškėjas ne ginčija CPK 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1 punkto, 138 straipsnio atitiktį Konstitucijai, bet kelia šių nuostatų aiškinimo ir taikymo teismuose klausimą.

5.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020, 2020 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. KT108-A-S100/2020).

5.4. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašymas traktuotinas kaip piktnaudžiavimas asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą, kadangi šis prašymas grindžiamas ne teisiniais, bet akivaizdžiai nepagarbaus ir įžeidžiamo pobūdžio teiginiais, preziumuojančiais, kad valstybė ir jos institucijos, tarp jų ir teismai, gali vykdyti nusikalstamą veiklą išvengdami bet kokios atsakomybės. Be to, Konstitucinis Teismas 2020 m. liepos 30 d. priėmė sprendimą Nr. KT138-A-S127/2020, kuriuo atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. liepos 23 d. laikotarpiu Konstituciniam Teismui pateiktus devynis iš esmės analogiško turinio prašymus ištirti tų pačių CPK nuostatų atitiktį Konstitucijai, konstatavęs, kad šie prašymai nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7. Konstatuotina, kad toks prašymas, kuriuo piktnaudžiaujama asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (2020 m. liepos 23 d. sprendimas Nr. KT132-A-S123/2020, 2020 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. KT138-A-S127/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT180-A-S166/2020).

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Kartu paminėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-231/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai           Elvyra Baltutytė

                                                                   Gintaras Goda

                                                                   Vytautas Greičius

                                                                   Danutė Jočienė

                                                                   Giedrė Lastauskienė

                                                                   Algis Norkūnas

                                                                   Daiva Petrylaitė

                                                                   Janina Stripeikienė

                                                                   Dainius Žalimas