Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-197/2020

2021 m. vasario 4 d. Nr. KT22-A-S22/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-197/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Konstitucinio Teismo prašo:

peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. KT74-A-S69/2020;

iš naujo nagrinėti prašymą ištirti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3, 5 dalių tiek, kiek pareiškėjo nurodyta, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai;

atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

2. Konstitucinis Teismas 2020 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. KT74-A-S69/2020 pareiškėjui grąžino prašymą Nr. 1A-11/2020 ištirti Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3, 5 dalių tiek, kiek pareiškėjo nurodyta, atitiktį Konstitucijai, konstatavęs, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju nepašalino Konstituciniam Teismui pateikto prašymo trūkumų.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. spalio 30 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėjas inter alia prašo peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. KT74-A-S69/2020, kuriuo pareiškėjui grąžintas prašymas Nr. 1A-11/2020 nepašalinus jo trūkumų. Šiame sprendime Konstitucinis Teismas, be kita ko, konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiškėjo priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, nuo kurios įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas, įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 11 d., pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą keturių mėnesių terminą.

5.1. Pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo nutarimas, išvada ir sprendimas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, spręsdamas, ar peržiūrėti Konstitucinio Teismo baigiamąjį aktą, Konstitucinis Teismas turi plačią diskreciją; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį; priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo; toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020, 2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT176-A-S162/2020).

5.2. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašyme nėra nurodyta naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. KT74-A-S69/2020 priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl minėto Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

Pabrėžtina, jog tai, kad kaip teigia pareiškėjas, jis sąžiningai siekė pašalinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. vasario 13 d. potvarkyje Nr. 2A-51 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ (toliau – Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. vasario 13 d. potvarkis) nurodytus trūkumus, kad šiame potvarkyje, pareiškėjo teigimu, nebuvo nurodyta, kaip tinkamai šalinti prašymo trūkumus, kad pareiškėjas pašalino juos taip, kaip suprato, kad Konstitucinio Teismo prašė nustatyti papildomą terminą trūkumams šalinti, jeigu ne visus juos pašalino, nelaikytina nauja, Konstituciniam Teismui nežinoma aplinkybe, dėl kurios Konstitucinis Teismas būtų galėjęs priimti kitokio turinio sprendimą.

5.3. Pareiškėjo prašymo kontekste paminėtina, jog Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. vasario 13 d. potvarkyje buvo nurodyta, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymą reikalaujama aiškiai, tiksliai, suprantamai ir nedviprasmiškai nurodyti prašymą teikiančio asmens poziciją dėl ginčijamo teisės akto atitikties Konstitucijai. Be to, minėtame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje buvo nurodyta, kad neaišku, kokios konkrečiai pozicijos pareiškėjas laikosi dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai, taip pat nurodyta, kokie konkrečiai neaiškumai kyla, tačiau, kaip konstatuota Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 15 d. sprendime Nr. KT74-A-S69/2020, pareiškėjas šių prašymo trūkumų nepašalino.

Taigi pareiškėjas, ypač atsižvelgiant į tai, kad jis į Konstitucinį Teismą kreipėsi padedant advokatui, turėjo suprasti, kad prašyme Konstituciniam Teismui reikia nurodyti aiškią, tikslią, suprantamą ir nedviprasmišką poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai.

5.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai prašymo priimtinumo klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas grąžinti prašymą, jeigu šiame sprendime inter alia konstatuota, kad pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui.

5.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-197/2020 peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. KT74-A-S69/2020.

6. Minėta, kad pareiškėjas inter alia prašo ištirti Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3, 5 dalių tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

6.1. Kaip minėta, pareiškėjas dėl savo nurodyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai jau yra kreipęsis į Konstitucinį Teismą su prašymu Nr. 1A-11/2020 ir dėl šio prašymo priimtinumo tebegalioja Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. KT74-A-S69/2020.

6.2. Minėta, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas atsisakymo nagrinėti prašymą pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjo keliamas klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas.

6.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3, 5 dalių tiek, kiek pareiškėjo nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

7. Pažymėtina, kad, atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą, prašymas atnaujinti praleistą Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą nesvarstytinas.

8. Paminėtina, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį, kreipimosi į Konstitucinį Teismą pakartotinumą, šis prašymas gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-197/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                Elvyra Baltutytė
                                                                        Gintaras Goda
                                                                        Vytautas Greičius
                                                                        Danutė Jočienė
                                                                        Giedrė Lastauskienė
                                                                        Algis Norkūnas
                                                                        Daiva Petrylaitė
                                                                        Janina Stripeikienė
                                                                        Dainius Žalimas