Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-217/2020

2021 m. sausio 28 d. Nr. KT20-A-S20/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-217/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar:

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.115, 2.116 straipsniai (2012 m. birželio 19 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22, 23 straipsniams, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsniui, Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsniui, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 17 straipsniui;

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas tiek, kiek, pareiškėjo teigimu, jame nenustatyta teisėjo pareiga nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, kilus abejonių dėl teisėjo nešališkumo, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Konvencijos 6 straipsnio 1 daliai, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 straipsnio 1 daliai.

Pareiškėjas taip pat prašo priteisti išlaidas.

2. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimu tenkino ieškovo ieškinį dėl įpareigojimo pareiškėją parduoti ieškovui 125 vienetų paprastųjų vardinių uždarosios akcinės bendrovės akcijų už teismo paskirtų ekspertų nustatytą kainą. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. liepos 1 d. galutine ir neskundžiama nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartį paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. lapkričio 26 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. gruodžio 8 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Taigi, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020, 2021 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2021).

5. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiuntė 2020 m. lapkričio 26 d., Konstituciniame Teisme jis gautas 2020 m. gruodžio 8 d., o galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl pareiškėjo įsiteisėjo 2020 m. liepos 1 d., konstatuotina, kad pareiškėjas praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas Konstituciniam Teismui nepateikė prašymo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

6. Pareiškėjo prašymo kontekste paminėtina, kad kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, įstatymo ir tarptautinės sutarties nuostatų kolizija yra teisės taikymo klausimas (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2020 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. KT111-A-S103/2020); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės taikymo klausimų (inter alia 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT61-A-S56/2020, 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT200-A-S184/2020); prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui. Vadinasi, net jei pareiškėjas nebūtų praleidęs Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyto keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą būtų pagrindas atsisakyti nagrinėti kaip nežinybingą Konstituciniam Teismui pareiškėjo prašymo dalį, kurioje prašoma ištirti Civilinio kodekso nuostatų, taip pat Civilinio proceso kodekso tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konvencijos ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatoms.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-217/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė

                                                                     Gintaras Goda

                                                                     Vytautas Greičius

                                                                     Danutė Jočienė

                                                                     Giedrė Lastauskienė

                                                                     Daiva Petrylaitė

                                                                     Janina Stripeikienė

                                                                     Dainius Žalimas