Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-195/2020

2021 m. sausio 28 d. Nr. KT18-A-S18/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-195/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30, 109 straipsniams, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 2 straipsniui, 5 straipsnio 1 daliai neprieštarauja CPK 135 straipsnis (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 141 straipsnio 1 dalis.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 21 d. nutartimi civilinėje byloje atsisakyta priimti pareiškėjos ieškinį dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka ir esant įsiteisėjusiems administracinių teismų sprendimams dėl to paties ginčo, taip pat kaip paduotą suinteresuoto asmens vardu neįgalioto vesti bylą asmens (CPK 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 1, 4, 8 punktai). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi civilinėje byloje atsisakyta priimti pareiškėjos ieškinį dėl jos tėvo turėto žemės sklypo grąžinimo, esant teismo žinioje bylai dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 2 dalies 5 punktas). Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 3 d., 2020 m. rugsėjo 17 d. nutartimis atmetė pareiškėjos atskiruosius skundus ir atitinkamai paliko nepakeistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 21 d., 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutartis. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjos kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. nutarties.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. spalio 27 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Minėta, kad pareiškėja prašo ištirti CPK 135 straipsnio ,,Ieškinio turinys“ (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu) atitiktį inter alia Konstitucijos 30, 109 straipsniams. Ginčijamoje CPK nuostatoje, be kita ko, nustatyta, kad ieškinyje turi būti nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) (1 dalies 2 punktas).

Pareiškėjos teigimu, teismai nepagrįstai sutapatina faktines bylos aplinkybes su ieškinio pagrindu, todėl, pareiškėjai nurodžius tas pačias aplinkybes, kurios buvo teisminio nagrinėjimo dalykas kitose bylose, atsisako priimti ieškinius, laikydami, kad jie pareikšti tuo pačiu pagrindu.

5.1. Konstatuotina, kad iš pareiškėjos prašymo ir jo priedų matyti, jog pareiškėja abejoja ne ginčijamo CPK 135 straipsnio (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu) atitiktimi Konstitucijai, o kelia šios normos aiškinimo ir taikymo teismų praktikoje klausimą, t. y. nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 3 d., 2020 m. rugsėjo 17 d. nutartyse pateiktu bylos faktinių aplinkybių vertinimu ir taikytinos teisės aiškinimu, be kita ko, su tuo, kaip vertinant ieškinių turinį nustatoma, kad ieškiniai pareikšti tuo pačiu pagrindu.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT31-A-S20/2019, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT81-A-S76/2020, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT7-A-S7/2021); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT7-A-S7/2021). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.3. Vadinasi, ši pareiškėjos prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

5.4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pareiškėja taip pat prašo ištirti CPK 141 straipsnio ,,Ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimas“ 1 dalies atitiktį inter alia Konstitucijos 30, 109 straipsniams.

6.1. Pažymėtina, kad minėtos teismų nutartys, su kuriomis pareiškėja sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, priimtos ne ginčijamos CPK 141 straipsnio 1 dalies nuostatų pagrindu. Vadinasi, pareiškėjos ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos pareiškėjos konstitucinės teisės ar laisvės.

6.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S79/2020, 2020 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. KT134-A-S124/2020, 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT203-A-S187/2020).

6.3. Taigi konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 141 straipsnio 1 dalies nuostatų atitikties Konstitucijai.

6.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7. Minėta, kad pareiškėja taip pat prašo ištirti CPK 135 straipsnio (su 2017 m. birželio 29 d. pakeitimu), 141 straipsnio 1 dalies atitiktį CPK 2 straipsniui, 5 straipsnio 1 daliai.

7.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimas, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT20-A-S20/2020, 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT212-A-S195/2020).

7.2. Vadinasi, ši pareiškėjos prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

7.3. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-195/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė
                                                                     Gintaras Goda
                                                                     Vytautas Greičius
                                                                     Danutė Jočienė
                                                                     Giedrė Lastauskienė
                                                                     Algis Norkūnas
                                                                     Daiva Petrylaitė
                                                                     Janina Stripeikienė
                                                                     Dainius Žalimas