Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-188/2020

2021 m. sausio 28 d. Nr. KT17-A-S17/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-188/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktas tiek, kiek pagal jį, pasak pareiškėjo, administracinio teismo teisėjui suteikiama teisė nuspręsti, kad skundą (prašymą, pareiškimą) pateikęs asmuo neturi teisės reikšti jame nurodytų reikalavimų, ir dėl to atsisakyti priimti šį skundą (prašymą, pareiškimą), neišnagrinėjus jo iš esmės.

2. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus AVPK) Imuniteto valdyba 2020 m. kovo 20 d. raštu atsisakė atlikti tarnybinį patikrinimą pagal pareiškėjo skundą dėl Vilniaus AVPK Kelių policijos valdybos pareigūno galimai padaryto tarnybinio nusižengimo, t. y. veiksmų tiriant galimai pareiškėjo padarytą administracinį nusižengimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 24 d. nutartimi administracinėje byloje, vadovaujantis, be kita ko, ginčijamu ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dėl minėto Vilniaus AVPK Imuniteto valdybos rašto kaip nesukeliančio pareiškėjui teisinių pasekmių. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. birželio 3 d. galutine ir neskundžiama nutartimi, atmetęs pareiškėjo atskirąjį skundą, paliko nepakeistą šią Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. spalio 5 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui turi būti pateiktas per keturis mėnesius nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytas keturių mėnesių terminas sueina ne darbo ar oficialios šventės dieną, paskutine šio termino diena laikytina po šios ne darbo ar oficialios šventės dienos einanti pirmoji darbo diena (inter alia 2020 m. balandžio 15 d. sprendimai Nr. KT75-A-S70/2020 ir Nr. KT76-A-S71/2020, 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. KT210-A-S193/2020).

Galutinė ir neskundžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis dėl pareiškėjo įsiteisėjo 2020 m. birželio 3 d. Vadinasi, paskutinė Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatyto keturių mėnesių termino diena buvo 2020 m. spalio 3 d., t. y. ne darbo diena (šeštadienis). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui pateikė 2020 m. spalio 5 d., t. y. pirmąją po minėtos ne darbo dienos einančią darbo dieną, laikytina, kad pareiškėjas nepraleido kreipimosi į Konstitucinį Teismą termino.

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai.

6.1. Pareiškėjas savo konstitucinės teisės kreiptis į teismą pažeidimą sieja su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. balandžio 24 d. nutartimi, kuria atsisakyta priimti jo skundą, vadovaujantis ginčijamu ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kaip nenagrinėtiną teismų ABTĮ nustatyta tvarka, ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. birželio 3 d. nutartimi, kuria minėta Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis palikta nepakeista.

Pažymėtina, kad pareiškėjas abejoja ginčijamos ABTĮ nuostatos atitiktimi Konstitucijai dėl to, kad, jo teigimu, pagal šios teisės normos prasmę, kokią jai suteikia teismai, sprendžiant dėl skundo priėmimo, o ne nagrinėjant bylą iš esmės, leidžiama teisėjui vienasmeniškai įvertinti, ar pareiškėjas turi teisę reikšti skunde nurodytą reikalavimą. Iš šių pareiškėjo teiginių matyti, kad jo abejonės dėl ginčijamos ABTĮ nuostatos kyla dėl atitinkamo jos taikymo ir aiškinimo, sprendžiant skundų administraciniuose teismuose priėmimo klausimą.

6.2. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjas iš esmės abejoja ne ginčijamo ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto atitiktimi Konstitucijai, o kelia šios teisės normos aiškinimo ir taikymo teismų praktikoje klausimą, t. y. nesutinka su minėtose teismų nutartyse pateiktu aiškinimu, kad pareiškėjo skundžiamas Vilniaus AVPK Imuniteto valdybos raštas nesukelia pareiškėjui kokių nors teisinių pasekmių, todėl, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, ir kad tai nustačius sprendžiant skundo priėmimo klausimą tokį skundą atsisakoma priimti nagrinėti vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

6.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT7-A-S7/2021). Prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT75-A-S61/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2021 m. sausio 8 d. sprendimas Nr. KT3-A-S3/2021).

6.4. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6.5. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-188/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė
                                                                     Gintaras Goda
                                                                     Vytautas Greičius
                                                                     Danutė Jočienė
                                                                     Giedrė Lastauskienė
                                                                     Algis Norkūnas
                                                                     Daiva Petrylaitė
                                                                     Janina Stripeikienė
                                                                     Dainius Žalimas