Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS


SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-203/2020

2021 m. sausio 21 d. Nr. KT11-A-S11/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Giedrės Lastauskienės, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-203/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių veiksmais (neveikimu) nėra pažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 18, 22, 25, 29, 33, 48 straipsniai.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su atitinkamai 2017–2020 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), nagrinėjant jo (ir jo sutuoktinės) prašymus, ir Seimo kontrolierių, ištyrusių jo skundus dėl minėtų pareigūnų veiksmų (neveikimo), priimtais sprendimais ir pateiktomis rekomendacijomis.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. lapkričio 10 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jei jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Minėta, kad pareiškėjas prašo įvertinti Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Seimo kontrolierių veiksmų (neveikimo) atitiktį Konstitucijai.

5.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT24-A-S22/2020, 2020 m. liepos 15 d. sprendimas Nr. KT123-A-S114/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT191-A-S176/2020); pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų veiksmų atitikties Konstitucijai, taip pat nevertina valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų veiksmų ar neveikimo (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT55-A-S50/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT191-A-S176/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5.2. Taigi pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-203/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai      Elvyra Baltutytė
                                                              Gintaras Goda
                                                              Vytautas Greičius
                                                              Giedrė Lastauskienė
                                                              Algis Norkūnas
                                                              Daiva Petrylaitė
                                                              Janina Stripeikienė
                                                              Dainius Žalimas