Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-211/2020 GRĄŽINIMO

2021 m. sausio 13 d. Nr. KT9-A-S9/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-211/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 145 straipsnio ,,Nuteistųjų laikymo sąlygos kamerų tipo patalpose“ (2020 m. birželio 4 d. redakcija, įsigaliojusi 2020 m. birželio 20 d.) 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniui, ir priteisti neturtinės žalos atlyginimą.

2. Iš pareiškėjo prašymo matyti, jog jis savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su tuo, kad jam, kaip nuteistajam, atliekant už režimo pažeidimus Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 2 dalyje nurodytą nuobaudą, t. y. būti perkeltam į kamerų tipo patalpas iki trisdešimt parų, vadovaujantis šio kodekso 145 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija, įsigaliojusi 2020 m. birželio 20 d.) 1 dalimi, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje nebuvo suteikta teisė, be kita ko, paskambinti šeimos nariams telefonu, taip pat jam nebuvo leidžiama siųsti laiškų.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. lapkričio 30 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jei jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

5. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose nustatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT63-A-S49/2019, 2020 m. gegužės 13 d. sprendimas Nr. KT92-A-S87/2020, 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT205-A-S189/2020).

6. Kaip minėta, pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), kurie grindžiami Bausmių vykdymo kodekso 145 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija, įsigaliojusi 2020 m. birželio 20 d.) 1 dalimi.

6.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) yra nustatyta bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarka:

tokių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami šios institucijos ar įstaigos vadovui (1 dalis);

šių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui (2 dalis);

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui (3 dalis).

6.2. Pažymėtina, kad iš prašymo nematyti, kad pareiškėjas būtų pasinaudojęs Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir atitinkamai dėl šio pareiškėjo būtų priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas.

6.3. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 punktą prašymas grąžinamas pareiškėjui, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo neišnaudojo visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių, įskaitant teisę kreiptis į teismą, o pagal šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsniu, 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-211/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai             Elvyra Baltutytė
                                                                     Gintaras Goda
                                                                     Vytautas Greičius
                                                                     Danutė Jočienė
                                                                     Gediminas Mesonis
                                                                     Vytas Milius
                                                                     Daiva Petrylaitė
                                                                     Janina Stripeikienė
                                                                     Dainius Žalimas