Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-209/2020

2021 m. sausio 13 d. Nr. KT8-A-S8/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-209/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 141 straipsnis „Atidavimas į sveikatos priežiūros įstaigą“ (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu), 208 straipsnis „Ekspertizės skyrimo pagrindai“, 209 straipsnis „Ekspertizės skyrimo tvarka“ (su 2017 m. spalio 19 d. pakeitimu) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5, 6, 7, 21, 22, 31, 38 straipsniams.

2. Alytaus apylinkės teismas 2020 m. vasario 28 d. neskundžiama nutartimi, vadovaudamasis BPK 208 straipsniu, 209 straipsniu (su 2017 m. spalio 19 d. pakeitimu), pareiškėjui paskyrė stacionarinę teismo psichiatrijos ekspertizę. Alytaus apylinkės teismo 2020 m. gegužės 26 d. nutartimi pareiškėjas atiduotas į ekspertizės įstaigą atlikti stacionarinę teismo psichiatrijos ekspertizę. Kauno apygardos teismas 2020 m. birželio 22 d. neskundžiama nutartimi, vadovaudamasis BPK 130 straipsniu (su 2016 m. birželio 30 d. pakeitimu), 141 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjo skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2020 m. gegužės 26 d. nutarties atmetė ir šią nutartį paliko galioti nepakeistą. Kauno apygardos teismas, be kita ko, nurodė, kad Alytaus apylinkės teismas, atiduodamas pareiškėją į sveikatos priežiūros įstaigą, BPK 141 straipsnio (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) reikalavimų nepažeidė.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. lapkričio 24 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. lapkričio 26 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Taigi, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (inter alia 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020).

5. Kaip minėta, galutinė ir neskundžiama Alytaus apylinkės teismo nutartis, priimta pareiškėjo ginčijamų BPK 208 straipsnio, 209 straipsnio (su 2017 m. spalio 19 d. pakeitimu) pagrindu, įsiteisėjo 2020 m. vasario 28 d., o Kauno apygardos teismo galutinė ir neskundžiama nutartis, kuria pareiškėjo skundas dėl Alytaus apylinkės teismo 2020 m. gegužės 26 d. nutarties atmestas ir konstatuota, kad pareiškėjas atiduotas į sveikatos priežiūros įstaigą nepažeidus BPK 141 straipsnio (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) reikalavimų, įsiteisėjo 2020 m. birželio 22 d.

Pareiškėjo prašymo kontekste pažymėtina, kad BPK 141 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog įtariamasis atiduodamas į ekspertizės įstaigą, taip pat laikymo joje terminai nustatomi ar pratęsiami laikantis tos pačios tvarkos, kaip ir skiriant, pratęsiant ar apskundžiant suėmimą. Pagal BPK 130 straipsnio (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 2 dalį, išnagrinėjęs skundą, aukštesnysis teismas priima nutartį paskirtą suėmimą arba pratęstą suėmimo terminą palikti galioti arba pakeisti suėmimo terminą, arba pakeisti suėmimą kita kardomąja priemone, arba suėmimą panaikinti; aukštesniojo teismo trijų teisėjų kolegijos priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Atsižvelgiant į šį BPK nustatytą teisinį reguliavimą, pažymėtina, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkte nurodytu galutiniu ir neskundžiamu teismo sprendimu, nuo kurio įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas šio įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytas keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminas, laikytinos Alytaus apylinkės teismo 2020 m. vasario 28 d. nutartis, kiek ji grindžiama ginčijamais BPK 208 straipsniu, 209 straipsniu (su 2017 m. spalio 19 d. pakeitimu), ir Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 22 d. nutartis, kiek ji grindžiama ginčijamu BPK 141 straipsniu (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu).

6. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiuntė 2020 m. lapkričio 24 d., o galutinės ir neskundžiamos teismų nutartys dėl pareiškėjo įsiteisėjo 2020 m. vasario 28 d. ir 2020 m. birželio 22 d., konstatuotina, kad pareiškėjas praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas Konstituciniam Teismui nepateikė prašymo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-209/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai              Elvyra Baltutytė

                                                                      Gintaras Goda

                                                                      Vytautas Greičius

                                                                      Danutė Jočienė

                                                                      Gediminas Mesonis

                                                                      Vytas Milius

                                                                      Daiva Petrylaitė

                                                                      Janina Stripeikienė

                                                                      Dainius Žalimas