Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PRAŠYMO NR. 1A-169/2020 DALIES GRĄŽINIMO IR
ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

2021 m. sausio 8 d. Nr. KT6-A-S6/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-169/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

  1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo prašymas ištirti, ar:

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 59 straipsnio 2 dalies 2 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad baudžiamajame procese visai teisėjų kolegijai pareikšto nušalinimo klausimą sprendžia tą bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija paprasta balsų dauguma, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 31 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams;

BPK 312 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje, pasak pareiškėjo, yra išskirtos, suvaržytos ir susiaurintos išteisintojo procesinės teisės apeliacijos procese, įskaitant apeliacinio skundo padavimą, bei sudarytos nelygios ir diskriminacinės procesinės sąlygos apeliaciniame procese, palyginti su prokuroru ir (ar) nuteistuoju ir (ar) asmeniu, kuriam byla yra (buvo) nutraukta, ar (ir) nukentėjusiuoju, neprieštarauja Konstitucijos 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 31 straipsnio 2 daliai, 109, 111 straipsniams, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams;

BPK 370 straipsnio 2 dalis (2007 m. birželio 28 d. redakcija) tiek, kiek joje, pasak pareiškėjo, nustatytas vienų metų naikinamasis terminas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos kasaciniam skundui paduoti ir šiuo atveju įstatyme net nenustatyta galimybė teismui atnaujinti termino, neprieštarauja Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 31 straipsnio 2 daliai, 109, 111, 150 straipsniams, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių principams, BPK, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) nuostatoms;

BPK 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 1–5 dalys, kuriose nustatyta kasacinių skundų priėmimo nagrinėti kasaciniame teisme tvarka, neprieštarauja Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 31 straipsnio 2 daliai, 109, 111, 150 straipsniams, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių principams, BPK, BK nuostatoms;

BPK 382 straipsnis (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) tiek, kiek juo, pasak pareiškėjo, ribojama kasacinio teismo teisė visa apimtimi išnagrinėti kasacinį skundą iš esmės ir priimti galutinį sprendimą kasacinėje byloje, neprieštarauja Konstitucijos 5, 6, 18 straipsniams, 21 straipsnio 2 daliai, 22 straipsnio 4 daliai, 29 straipsniui, 30 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalims, 109, 110, 111, 150 straipsniams, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių principams, BPK, BK nuostatoms;

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2, 3 punktai neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą, jei būtų laikoma, kad jis praleistas, ir sustabdyti Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2, 3 punktų galiojimą iki bus priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas dėl pareiškėjo prašymo ištirti nurodytų Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai.

2. Konstitucinis Teismas 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. KT159-A-S146/2020 ,,Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-107/2020“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas) atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2020 m. birželio 5 d. gautą prašymą ištirti tiek, kiek pareiškėjo nurodyta, BPK 59 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 312 straipsnio 2 dalies, 370 straipsnio 2 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija), 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 1–5 dalių, 382 straipsnio (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) atitiktį Konstitucijai, taip pat BPK 370 straipsnio 2 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija), 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 1–5 dalių, 382 straipsnio (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) atitiktį BK, BPK nuostatoms, konstatavęs, kad minėtas prašymas dėl BPK 59 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 312 straipsnio 2 dalies, 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 1–5 dalių, 382 straipsnio (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) atitikties Konstitucijai yra paduotas be svarbių priežasčių praleidus prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą, dėl BPK 370 straipsnio 2 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija) atitikties Konstitucijai – paduotas asmens, neturinčio teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą, o dėl BPK 370 straipsnio 2 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija), 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 1–5 dalių, BPK 382 straipsnio (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) atitikties BK, BPK nuostatoms – nežinybingas Konstituciniam Teismui.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. rugsėjo 8 d.

4. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo buvo nustatyta, kad prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. spalio 9 d. potvarkiu Nr. 2A-248 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ pareiškėjui buvo nustatytas 28 dienų terminas pareiškėjo prašymo dėl Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkto atitikties Konstitucijai trūkumams pašalinti, kaip nurodyta Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija).

Pareiškėjas minėtame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nustatytu laiku Konstituciniam Teismui papildomos informacijos nepateikė.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti tiek, kiek jo nurodyta, BPK 59 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 312 straipsnio 2 dalies, 370 straipsnio 2 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija), 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 1–5 dalių, 382 straipsnio (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) atitiktį Konstitucijai, taip pat BPK 370 straipsnio 2 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija), 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 1–5 dalių, 382 straipsnio (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) atitiktį BK, BPK nuostatoms.

6.1. Minėta, kad pareiškėjas dėl nurodyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai ir BK, BPK nuostatoms jau yra kreipęsis į Konstitucinį Teismą su prašymu ir dėl šio prašymo priimtinumo tebegalioja Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas.

6.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas. 

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, jeigu prašymo priimtinumo klausimas jau buvo išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT14-A-S14/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT192-A-S177/2020, 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. KT211-A-S194/2020).  

6.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

7. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2, 3 punktų atitiktį Konstitucijai.

Pareiškėjas savo teisių pažeidimą dėl nurodytų Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatų sieja su Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu tiek, kiek juo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti BPK 59 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 312 straipsnio 2 dalies, 372 straipsnio (2007 m. birželio 28 d. redakcija) 1–5 dalių, 382 straipsnio (su 2007 m. birželio 28 d. pakeitimu) konstitucingumą, konstatavus, kad šis prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7.1. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo ištirti Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkto atitiktį Konstitucijai priimtinumo, pažymėtina, kad nors pareiškėjas ginčija šios nuostatos atitiktį Konstitucijai, tačiau iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis iš esmės nesutinka su Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendime dėl pareiškėjo prašymo ištirti minėtų BPK nuostatų atitiktį Konstitucijai priimtinumo padarytomis išvadomis, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkte nurodytu galutiniu ir neskundžiamu sprendimu, nuo kurio įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas šio įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytas keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminas, laikytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kuri priimta dėl pareiškėjo kasacinio skundo, paduoto per BPK 370 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių kasacinio skundo padavimo terminą, bet ne šio teismo nutartys, kurios priimtos dėl pareiškėjo kasacinių skundų, paduotų praleidus minėtą trijų mėnesių terminą. Taigi pareiškėjo prašymas ištirti Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkto konstitucingumą traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą tiek, kiek nurodyta pareiškėjo.

7.1.1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, spręsdamas, ar peržiūrėti Konstitucinio Teismo baigiamąjį aktą, Konstitucinis Teismas turi plačią diskreciją. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį. Priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo. Toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020).

7.1.2. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašyme nėra naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

7.1.3. Kaip minėta, Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas atsisakymo nagrinėti prašymą pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjo keliamas klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas (inter alia 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT68-A-S63/2020, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. KT97-A-S92/2020).

7.1.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

7.2. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo ištirti Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkto atitiktį Konstitucijai priimtinumo, pažymėtina, kad pareiškėjui buvo nustatytas terminas šios prašymo dalies trūkumams pašalinti, kaip nurodyta Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija).

7.2.1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punktą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino prašymo (jo dalies) trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais, toks prašymas (jo dalis) yra grąžinamas pareiškėjui.

7.2.2. Minėta, kad pareiškėjas Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. spalio 9 d. potvarkyje Nr. 2A-248 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ nustatytu laiku Konstituciniam Teismui nepateikė papildomos informacijos, taigi pareiškėjas šios prašymo dalies trūkumų nepašalino.

7.2.3. Vadinasi, yra pagrindas grąžinti pareiškėjui šią jo prašymo dalį.

8. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti BPK nuostatų atitiktį Konstitucijai, BPK, BK nuostatoms, peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą, taip pat grąžinus pareiškėjui prašymą ištirti Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkto atitiktį Konstitucijai, nėra pagrindo svarstyti ir kitų pareiškėjo prašymų – atnaujinti praleistą Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą ir sustabdyti Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2, 3 punktų galiojimą.

9. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį ir jo priedus, kreipimosi į Konstitucinį Teismą pakartotinumą, šis prašymas gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (2020 m. spalio 13 d. sprendimas Nr. KT176-A-S162/2020).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 28 straipsniu, 671 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymo Nr. 1A-169/2020 dalį ir atsisakyti nagrinėti jo dalį.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė

                                                                       Gintaras Goda

                                                                       Vytautas Greičius

                                                                       Danutė Jočienė

                                                                       Vytas Milius

                                                                       Daiva Petrylaitė

                                                                       Janina Stripeikienė

                                                                       Dainius Žalimas