Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-180/2020

2021 m. sausio 8 d. Nr. KT2-A-S2/2021
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-180/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 92 straipsnio „Nuteistųjų teisė pataisos įstaigoje turėti asmeninių daiktų“ (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 1 dalies 2 punkto tiek, kiek juo, pasak pareiškėjo, nuteistiesiems, priskirtiems paprastajai grupei, nesuteikiama teisės turėti elektros prietaisų, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21, 25, 29, 31 straipsniams.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas, nesutikdamas su BVK 92 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 1 dalies 2 punkte įtvirtintu teisiniu reguliavimu, kuris buvo nustatytas Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 4 d. priimtu Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymu, pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, prašydamas įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją panaikinti arba pakeisti minėtą BVK nuostatą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kaip nenagrinėtiną teismų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, pažymėjęs, kad savo reikalavimo pareiškėjas nesieja su konkrečiais galimais jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimais, taip pat kad administraciniams teismams nepriskirta tikrinti Lietuvos Respublikos Seimo priimtų įstatymų teisėtumo.

Pareiškėjas prašyme nurodo, kad minėtos Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties atskiruoju skundu neskundė, atsižvelgdamas į tai, kad, pasak pareiškėjo, tik Konstitucinis Teismas turi kompetenciją nagrinėti, ar BVK nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. rugsėjo 23 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT163-A-S150/2020, 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. KT168-A-S154/2020).

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti BVK 92 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 1 dalies 2 punkto tiek, kiek juo, pasak pareiškėjo, nuteistiesiems, priskirtiems paprastajai grupei, nesuteikiama teisės turėti elektros prietaisų, atitiktį Konstitucijos 21, 25, 29, 31 straipsniams.

7. Iš pareiškėjo prašymo visumos nematyti, kad, prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą dėl ginčijamo teisinio reguliavimo, jis būtų kreipęsis į pataisos įstaigos administraciją dėl naudojimosi elektros prietaisais (jų paėmimo iš pareiškėjo), taip pat kad ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu jam būtų atsisakyta leisti turėti minėtų prietaisų ir dėl tokio sprendimo pareiškėjas būtų pasinaudojęs visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, dėl pareiškėjo būtų priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas. Kaip minėta, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, konstatavus, kad skundo reikalavimo jis nesieja su konkrečiais galimais savo teisių ir teisėtų interesų pažeidimais.

8. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl BVK 92 straipsnio (2020 m. birželio 4 d. redakcija) 1 dalies 2 punkto tiek, kiek jo nurodyta, konstitucingumo, nes pareiškėjo ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laisves.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-180/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai        Elvyra Baltutytė

                                                                Gintaras Goda

                                                                Vytautas Greičius

                                                                Danutė Jočienė

                                                                Vytas Milius

                                                                Daiva Petrylaitė

                                                                Janina Stripeikienė

                                                                Dainius Žalimas