Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl sutikimo atšaukti prašymą

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL SUTIKIMO ATŠAUKTI PRAŠYMĄ

2020 m. rugsėjo 4 d. Nr. 2B-34
Vilnius

2019 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme buvo gautas pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas Nr. 1B-24/2019 ištirti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) tiek, kiek joje nenumatyta galimybė inicijuoti proceso atnaujinimą, kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad valstybė, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto dalyvė, padarė šio pakto pažeidimą, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 138 straipsnio 3 daliai ir konstituciniam principui pacta sunt servanda.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. sausio 14 d. potvarkiu Nr. 2B-1 „Dėl prašymo priėmimo“ šis pareiškėjo prašymas buvo priimtas ir byla Nr. 1/2020 pradėta rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2020 m. rugpjūčio 26 d. priėmė nutartį, kuria nutarta atšaukti pareiškėjo prašymą Nr. 1B-24/2019.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 68 straipsnyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) inter alia nustatyta, kad, Konstitucinio Teismo pirmininkui sutinkant, prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai gali atšaukti jį padavusi institucija tol, kol ta byla nepaskirta nagrinėti teisminiame posėdyje.

Byla pagal prašymą Nr. 1B-24/2019 nėra paskirta nagrinėti Konstitucinio Teismo posėdyje.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13, 68 straipsniais,

s u t i n k u, kad būtų atšauktas pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas Nr. 1B-24/2019 ištirti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) tiek, kiek joje nenumatyta galimybė inicijuoti proceso atnaujinimą, kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad valstybė, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto dalyvė, padarė šio pakto pažeidimą, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas