Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO NR. 1A-70/2020 GRĄŽINIMO

2020 m. gegužės 28 d. Nr. 2A-133
Vilnius

1. Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 2020 m. kovo 20 d. pateiktas pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-70/2020 ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 208, 209 straipsnių atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21, 22 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) yra nustatyti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens prašymo turinio reikalavimai, be kita ko, prašyme nurodyti: tikslų ginčijamo teisės akto pavadinimą, numerį, priėmimo datą ir kitus jam identifikuoti būtinus duomenis, jo paskelbimo šaltinį (67straipsnio 1 dalies 4 punktas); ginčijamo teisės akto pagrindu priimtą sprendimą, kuriuo galimai buvo pažeistos prašymą teikiančio asmens konstitucinės teisės ar laisvės, ir šį sprendimą priėmusį subjektą (67straipsnio 1 dalies 5 punktas); aplinkybes, patvirtinančias, kad prašymą teikiantis asmuo išnaudojo visas įstatymuose nustatytas savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemones, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (67straipsnio 1 dalies 6 punktas); prašymą teikiančio asmens pozicijos dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisinius argumentus, įskaitant pagrindžiančiuosius, kaip buvo pažeistos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (67straipsnio 1 dalies 10 punktas). Prašyme taip pat turi būti aiškiai, tiksliai ir suprantamai suformuluota šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija (671 straipsnio 2 dalis). Prie prašymo turi būti pridedama: ginčijamo teisės akto (jo nuostatos) tekstas (671 straipsnio 4 dalies 1 punktas); sprendimas, kuriuo galimai buvo pažeistos prašymą teikiančio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (671 straipsnio 4 dalies 2 punktas); dokumentai, patvirtinantys, kad iki kreipimosi į Konstitucinį Teismą prašymą teikiantis asmuo išnaudojo visas įstatymuose nustatytas savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemones, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (671 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

3. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo buvo nustatyta, kad jo prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 4–6, 10 punktuose, 2 dalyje, 4 dalies 1–3 punktuose nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. balandžio 15 d. potvarkiu Nr. 2A-110 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ (toliau – Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. balandžio 15 d. potvarkis) pareiškėjui buvo nustatytas terminas prašymo trūkumams pašalinti – iki 2020 m. gegužės 14 d.

4. Pareiškėjas Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. balandžio 15 d. potvarkyje nustatytu laiku Konstituciniam Teismui nepateikė papildomos informacijos.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjas per nustatytą terminą nepašalino šiame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nurodytų prašymo trūkumų.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punkte nustatyta, kad Konstitucinio Teismo pirmininkas savo iniciatyva arba teisėjo siūlymu grąžina pareiškėjui prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį, ne kartą yra pažymėjęs, kad prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą keturių mėnesių nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą (inter alia 2020 m. sausio 16 d., 2020 m. sausio 20 d. sprendimai, 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. KT74-A-S69/2020).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi,

grąžinamas pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymas Nr. 1A-70/2020.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas