Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMUS NR. 1A-67/2020 IR NR. 1A-68/2020

2020 m. gegužės 13 d. Nr. KT91-A-S86/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-67/2020 ir pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-68/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gauti šie pareiškėjų prašymai:

1.1. Pareiškėjos prašymas Nr. 1A-67/2020, iš kurio matyti, kad pareiškėja prašo ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 1311 straipsnio (2019 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 1 dalis tiek, kiek joje, pasak pareiškėjos, nenustatyta fizinio asmens teisė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo iš viešojo administravimo subjekto, 1311 straipsnio (2019 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 2 dalies 1 punktas tiek, kiek jame įtvirtintu teisiniu reguliavimu, pasak pareiškėjos, ribojama fizinio asmens teisė išsireikalauti iš viešojo administravimo subjekto skolą, 1312 straipsnio (2019 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 1 dalis tiek, kiek joje įtvirtintu teisiniu reguliavimu, pasak pareiškėjos, ribojama teisė tiesiogiai paduoti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo.

Prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. kovo 18 d.

1.2. Pareiškėjų prašymas Nr. 1A-68/2020, iš kurio matyti, kad pareiškėjai prašo ištirti, ar konstituciniams principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 435 straipsnio 2 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, ir kad tokia teismo nutartis atskiruoju skundu neskundžiama, ABTĮ 1311 straipsnio (2019 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 1 dalis tiek, kiek joje, pasak pareiškėjų, nenustatyta fizinio asmens teisė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo iš viešojo administravimo subjekto, 1311 straipsnio (2019 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 2 dalies 6 punktas, 1312 straipsnio (2019 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 1 dalis, 2 dalies 7, 8 punktai, 3 dalis, 131straipsnio (2019 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 2 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad nutartis atsisakyti priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atskiruoju skundu neskundžiama.

Prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. kovo 19 d.

2. Konstitucinio Teismo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu šie prašymai sujungti.

3. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi pareiškėjo [duomenys neskelbiami] pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo atsisakė priimti, konstatavęs, kad pareiškėjas siekia žalos atlyginimo iš viešojo administravimo subjekto, todėl jo keliamas ginčas priskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį paliko nepakeistą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 16 d., 2019 m. rugpjūčio 27 d., 2019 m. rugsėjo 25 d., 2019 m. spalio 30 d. neskundžiamomis nutartimis pareiškėjo [duomenys neskelbiami] pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo atsisakė priimti.

Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, taip pat nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. kovo 12 d. priėmė dvi neskundžiamas nutartis, kuriomis atsisakė priimti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, konstatavęs, kad pareiškimą padavė fizinis asmuo, t. y. subjektas, neturintis viešojo administravimo įgaliojimų, be to, pareiškimas paduotas ne elektroninių ryšių priemonėmis.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Kaip minėta, pareiškėjas [duomenys neskelbiami] prašyme Nr. 1A-68/2020, be kita ko, prašo ištirti nurodytų ABTĮ 1311, 1312, 1313 straipsnių nuostatų, reglamentuojančių pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo padavimą, jo formą ir turinį, taip pat tokio pareiškimo priėmimo tvarką, atitiktį Konstitucijai.

6.1. Pažymėtina, kad pareiškėjas prašyme nenurodo jokio ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu priimto sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos jo konstitucinės teisės ar laisvės. Kaip minėta, prašyme nurodytos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 12 d. nutartys buvo priimtos ne dėl pareiškėjo [duomenys neskelbiami], o dėl pareiškėjos [duomenys neskelbiami].

6.2. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja ne bet kokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, o tik tokie jose nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT32-A-S29/2020, 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. KT46-A-S42/2020, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT53-A-S48/2020).

6.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti nurodytų ABTĮ nuostatų atitiktį Konstitucijai.

6.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

6.5. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymo Nr. 1A-68/2020 dalį.

7. Pareiškėja [duomenys neskelbiami] prašymuose Nr. 1A-67/2020 ir Nr. 1A-68/2020 taip pat prašo ištirti nurodytų ABTĮ 1311, 1312, 1313 straipsnių nuostatų, reglamentuojančių pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo padavimą, jo formą ir turinį, taip pat tokio pareiškimo priėmimo tvarką, atitiktį Konstitucijai.

7.1. Iš pareiškėjos prašymo visumos matyti, kad, pareiškėjos manymu, jos ginčijamas teisinis reguliavimas užkerta kelią fiziniam asmeniui išsireikalauti iš viešojo administravimo subjekto skolą ir taip riboja tokio asmens teisę kreiptis į teismą.

7.2. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 103 straipsnio ir II dalies II skyriaus pakeitimo įstatymu, įsigaliojusiu 2020 m. sausio 1 d., ABTĮ buvo papildytas penktuoju skirsniu „Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo“ (ABTĮ 1311–1316 straipsniai). Šiuo teisiniu reguliavimu administraciniame procese buvo įtvirtintas teismo įsakymo institutas: viešojo administravimo subjektas ar tam tikrus viešojo administravimo įgaliojimus turintis asmuo įgijo teisę įstatymų numatytais atvejais ir ABTĮ penktajame skirsnyje nustatyta tvarka kreiptis į apygardos administracinį teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo dėl į valstybės, savivaldybių biudžetus ar valstybės pinigų fondus nesumokėtų (negrąžintų) sumų priteisimo (išieškojimo) iš fizinio ar juridinio asmens (skolininko).

7.3. Pažymėtina, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu nustatyta speciali viešojo administravimo subjektams taikoma kreipimosi į administracinį teismą tvarka dėl teismo įsakymo išdavimo neužkerta kelio fiziniams ir juridiniams asmenims į administracinį teismą kreiptis bendra ABTĮ nustatyta tvarka. ABTĮ (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis). Pagal ABTĮ (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 23 straipsnio 1 dalį asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, turi teisę paduoti skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus, o pagal ABTĮ (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 23 straipsnio 7 dalį skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti siunčiamas paštu ir elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis.

7.4. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjos ginčijamų ABTĮ nuostatų pagrindu nebuvo priimta jokio sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeista pareiškėjos konstitucinė teisė kreiptis į teismą.

7.5. Minėta, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja ne bet kokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, o tik tokie jose nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves. 

7.6. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar pareiškėjos prašymuose nurodytos ABTĮ nuostatos atitinka Konstituciją.

7.7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7.8 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą Nr. 1A-67/2020 ir pareiškėjos prašymo Nr. 1A-68/2020 dalį.

8. Pareiškėjai [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašyme Nr. 1A-68/2020 taip pat prašo ištirti, ar CPK 435 straipsnio 2 dalis tiek, kiek nurodyta, neprieštarauja Konstitucijai.

8.1. Sprendžiant dėl prašymo Nr. 1A-68/2020 dalies tiek, kiek jį pateikė pareiškėjas [duomenys neskelbiami], pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi, 2019 m. rugpjūčio 16 d., 2019 m. rugpjūčio 27 d., 2019 m. rugsėjo 25 d., 2019 m. spalio 30 d. neskundžiamomis nutartimis, vadovaudamasis CPK 435 straipsnio 2 dalimi, atsisakė priimti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo.

8.1.1. Kaip minėta, pareiškėjas prašymą Nr. 1A-68/2020 Konstituciniam Teismui pateikė 2020 m. kovo 19 d., o vėliausia galutinė ir neskundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis, priimta dėl pareiškėjo, įsiteisėjo 2019 m. spalio 30 d. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

8.1.2. Pareiškėjas Konstituciniam Teismui nepateikė prašymo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

8.1.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą. 

8.2. Sprendžiant dėl prašymo Nr. 1A-68/2020 dalies tiek, kiek jį pateikė pareiškėja [duomenys neskelbiami], pažymėtina, kad pareiškėja prašyme nenurodo jokio ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu priimto sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos jos konstitucinės teisės ar laisvės. Kaip minėta, prašyme Nr. 1A-68/2020 nurodomos Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartys buvo priimtos ne dėl pareiškėjos [duomenys neskelbiami], o dėl pareiškėjo [duomenys neskelbiami].

8.2.1. Minėta, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo pagal Konstituciją neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves.

8.2.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti CPK 435 straipsnio 2 dalies tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

8.2.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

8.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymo Nr. 1A-68/2020 dalį.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 6 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-67/2020 ir pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-68/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas