Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-63/2020

2020 m. gegužės 13 d. Nr. KT90-A-S85/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-63/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjos prašymas ištirti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (2001 m. birželio 21 d. redakcija) (toliau – NTRĮ) 31 straipsnio 2 dalies tiek, kiek joje nustatyta, kad „skundas Centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos“, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2017 m. gegužės 24 d. sprendimu (toliau – Centrinio registratoriaus 2017 m. gegužės 24 d. sprendimas) atsisakyta priimti pareiškėjos 2016 m. rugsėjo 28 d. skundą dėl VĮ Registrų centro Kauno filialo 2010 m. kovo 29 d. sprendimo (toliau – Kauno filialo 2010 m. kovo 29 d. sprendimas) panaikinimo dėl to, kad buvo praleistas vieno mėnesio terminas skundui paduoti.

Pareiškėja dėl minėto Centrinio registratoriaus 2017 m. gegužės 24 d. sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris 2017 m. spalio 5 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi pareiškėjos apeliacinis skundas atmestas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 5 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. kovo 5 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT87-A-S72/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020, 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT88-A-S83/2020).

6. Kaip minėta, pareiškėja Konstituciniam Teismui pateiktame prašyme prašo ištirti NTRĮ 31 straipsnio 2 dalies tiek, kiek joje nustatyta, kad „skundas Centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos“, atitiktį Konstitucijai. Pareiškėjos prašymas grindžiamas tuo, kad, pasak jos, ginčijama nuostata užkerta kelią siekti teisingumo, o teismui suteikia galimybę jo nevykdyti, nes leidžia termino eigos pradžią skundui pateikti skaičiuoti nuo sprendimo priėmimo dienos, o ne nuo sprendimo gavimo ar įteikimo dienos.

7. Sprendžiant dėl pareiškėjos prašymo priimtinumo pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje 2019 m. lapkričio 6 d. nutartyje konstatavo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dar 2018 m. gegužės 2 d. priėmė res iudicata galią pareiškėjos administracinėje byloje turinčią nutartį, kurioje nustatytomis aplinkybėmis dėl termino skundui paduoti jau buvo patvirtinta, kad pareiškėja apie jos skundžiamą Kauno filialo 2010 m. kovo 29 d. sprendimą sužinojo vėliausiai 2010 m. rugsėjo 17 d. ir nuo šios jos sužinojimo dienos turi būti skaičiuojamas terminas skundui paduoti. Todėl konstatuota ir tai, kad pareiškėja, 2015 m. ir 2016 m. sausio 21 d. pateikusi VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai skundus dėl Kauno filialo 2010 m. kovo 29 d. sprendimo, praleido NTRĮ nustatytą terminą jam apskųsti ir pareiškėjos 2016 m. sausio 21 d. pareiškime nurodytos termino skundui paduoti praleidimo priežastys nepripažintos svarbiomis šio termino praleidimo priežastimis.

Taigi teismai pareiškėjos administracinėje byloje jos skundžiamo Kauno filialo 2010 m. kovo 29 d. sprendimo apskundimo terminą skaičiavo kitaip, nei nurodyta ginčijamoje NTRĮ 31 straipsnio 2 dalies nuostatoje, t. y. ne nuo šio sprendimo priėmimo, o nuo sužinojimo apie jį dienos, todėl pareiškėja galėjo apskųsti jos nurodytą sprendimą praėjus ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui nuo šio sprendimo priėmimo.

8. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjos ginčijamos nuostatos pagrindu nebuvo priimta sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos pareiškėjos konstitucinės teisės.

Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl NTRĮ 31 straipsnio 2 dalies tiek, kiek joje nustatyta, kad „skundas Centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos“, atitikties Konstitucijai.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-63/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas