Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-80/2020

2020 m. gegužės 6 d. Nr. KT87-A-S82/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-80/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Konstitucinio Teismo prašo nustatyti, ar Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. vasario 7 d. nutartimi ir Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 6 d. nutartimi nebuvo pažeistas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 straipsnio (2015 m. birželio 23 d. redakcija) 2 dalies 3 punktas.

2. Kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. vasario 7 d. nutartimi atsisakyta patvirtinti Marijampolės pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2020 m. sausio 9 d. nutarimą pareiškėjui taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, galutine ir neskundžiama 2020 m. kovo 6 d. nutartimi atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą ir Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. vasario 7 d. nutartį paliko galioti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pareiškėjo pateiktą kasacinį skundą grąžino pareiškėjui.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. balandžio 8 d.


Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad pareiškėjas nesutinka su dėl jo priimtais teismų sprendimais, t. y. tuo, kad teismai atsisakė patvirtinti Marijampolės pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2020 m. sausio 9 d. nutarimą pareiškėjui taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. Pareiškėjas nurodo, kad teismai, priimdami sprendimus, netinkamai aiškino BVK nuostatas, ir Konstitucinio Teismo prašo įvertinti, ar teismai tinkamai taikė BVK 157 straipsnio (2015 m. birželio 23 d. redakcija) 2 dalies 3 punktą.

Taigi pareiškėjas kelia teismų sprendimų pagrįstumo ir BVK nuostatų taikymo teismų praktikoje klausimus.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams; Konstitucinis Teismas taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT45-A-S32/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S79/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-80/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas