Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-76/2020

2020 m. gegužės 6 d. Nr. KT86-A-S81/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-76/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 47 straipsnio 1, 2 dalys, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 51, 56 straipsniai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 32 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7, 56 straipsniai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 47 straipsnis.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendžiu pareiškėją pripažino kaltu, padarius nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio „Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas“ 1 dalyje, 286 straipsnyje „Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui“. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. kovo 28 d.

Konstitucinis Teismas


konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT87-A-S72/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020).

6. Kaip minėta, iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis ginčija BPK 47 straipsnio 1, 2 dalių, CPK 51, 56 straipsnių, Konstitucinio Teismo įstatymo 32 straipsnio 5 dalies, Advokatūros įstatymo 7, 56 straipsnių, ABTĮ 47 straipsnio atitiktį Konstitucijai. Pareiškėjo nuomone, šiomis nuostatomis paneigiama pareiškėjo teisė laisvai pasirinkti advokatą.

Pažymėtina, kad pareiškėjo ginčijamomis nuostatomis reglamentuojama, kas gali būti asmens atstovas ar gynėjas atitinkamai baudžiamajame, civiliniame, administraciniame ar konstitucinės justicijos procese, kokie reikalavimai keliami asmeniui, siekiančiam tapti advokatu, taip pat kas yra Lietuvos advokatūra.

6.1. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 3 d. nuosprendyje, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 20 d. nutartyje, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo galutinėje ir neskundžiamoje 2019 m. lapkričio 28 d. nutartyje nebuvo sprendžiamas pareiškėjo atstovavimo klausimas. Taigi pareiškėjo ginčijamos BPK, CPK, Konstitucinio Teismo įstatymo, Advokatūros įstatymo, ABTĮ nuostatos nebuvo pagrindas priimant šiuos teismų sprendimus.

6.2. Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl BPK 47 straipsnio 1, 2 dalių, CPK 51, 56 straipsnių, Konstitucinio Teismo įstatymo 32 straipsnio 5 dalies, Advokatūros įstatymo 7, 56 straipsnių, ABTĮ 47 straipsnio atitikties Konstitucijai.

6.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčio teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7. Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

8. Kartu pažymėtina, kad pareiškėjas prašyme nurodo, jog „vienintelė galimybė teisiškai įvertinti šiuos konstitucinius pažeidimus buvo atlikti teisinį eksperimentą. Šio eksperimento tikslas: įrodyti, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje neveikia nei <...> Konstitucija, nei Įstatymai <...>“.

Konstatuotina, kad toks pareiškėjo prašymas laikytinas turinčiu piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių.

Pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-76/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas