Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMUS NR. 1A-52/2020, NR. 1A-56/2020

2020 m. balandžio 29 d. Nr. KT85-A-S80/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-52/2020 ir Nr. 1A-56/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gauti šie pareiškėjo prašymai:

1.1. Prašymas Nr. 1A-52/2020, kuriame pareiškėjas prašo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 22 d. sprendimą Nr. KT37-A-S26/2019 „Dėl prašymo Nr. 1A-13/2019 grąžinimo“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 22 d. sprendimas), kuriuo pareiškėjui buvo grąžintas jo Konstituciniam Teismui 2019 m. rugsėjo 23 d. pateiktas prašymas, konstatavus, kad pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 24 d.

1.2. Prašymas Nr. 1A-56/2020, kuriame pareiškėjas prašo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. KT39-A-S28/2019 ,,Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-16/2019“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 30 d. sprendimas), kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo Konstituciniam Teismui 2019 m. spalio 4 d. pateiktą prašymą, konstatavus, kad dėl pareiškėjo priimta galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d.

Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. kovo 2 d.

2. Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu šie prašymai sujungti.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo Nr. 1A-52/2020 priimtinumo, pažymėtina, kad nors pareiškėjas šiame prašyme nurodo, kad prašo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 22 d. sprendimą, tačiau iš šio prašymo matyti, kad pareiškėjas prašo nurodyti, kaip pareiškėjas turėtų parengti savo prašymą, kad jis būtų priimtas nagrinėti Konstituciniame Teisme. Taigi pareiškėjo prašymas išaiškinti minėtą Konstitucinio Teismo sprendimą traktuotinas kaip prašymas paaiškinti kreipimosi į Konstitucinį Teismą tvarką, t. y. suteikti teisinę konsultaciją.

3.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas teisinių konsultacijų nei dalyvavusiems byloje asmenims, nei kitiems asmenims neteikia (inter alia 2004 m. balandžio 6 d., 2014 m. rugpjūčio 27 d., 2016 m. sausio 13 d., 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimai). Tokie prašymai, kuriuose prašoma suteikti teisines konsultacijas, yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

3.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

3.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-52/2020.

4. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo Nr. 1A-56/2020 priimtinumo, pažymėtina, kad nors pareiškėjas jame nurodo, jog prašo išaiškinti Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 30 d. sprendimą, iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis nesutinka su šiame Konstitucinio Teismo sprendime padarytomis išvadomis dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo. Taigi pareiškėjo prašymas išaiškinti nurodytą Konstitucinio Teismo sprendimą traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti šį sprendimą.

4.1. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, spręsdamas, ar peržiūrėti Konstitucinio Teismo baigiamąjį aktą, Konstitucinis Teismas turi plačią diskreciją. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį. Priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo. Toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas).

4.2. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašyme nėra naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2019 m. spalio 30 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimų peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

4.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai prašymo priimtinumo klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S28/2020).

4.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-56/2020.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 2 dalimi Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-52/2020 ir Nr. 1A-56/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas