Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-40/2020

2020 m. balandžio 29 d. Nr. KT80-A-S75/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Daivos Petrylaitės, Vyto Miliaus, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-40/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ‒ BK) 63 straipsnio 9 dalies (2004 m. liepos 5 d. redakcija) nuostatas „diskriminuojančiomis ir prieštaraujančiomis Europos Sąjungos teisės normoms“.

2. Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą prašydamas subendrinti bausmes, jam paskirtas Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. ir Vokietijos Federacinės Respublikos Aukštutinio Pfalco Veideno žemės teismo 2015 m. liepos 22 d. nuosprendžiais ir įskaityti pagal pastarąjį nuosprendį visiškai atliktos bausmės laiką. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. spalio 4 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas galutine ir neskundžiama 2019 m. lapkričio 13 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartį.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 19 d.

 

 

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų (inter alia 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimas, 2017 m. kovo 15 d. nutarimas, 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimas); teisės taikymo klausimus sprendžia institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus; įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas (inter alia 2006 m. lapkričio 20 d., 2016 m. gegužės 9 d. sprendimai, 2017 m. kovo 15 d. nutarimas); teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2010 m. gegužės 3 d. sprendimas, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT75-A-S61/2019). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės normų kolizija yra teisės taikymo klausimas (2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT70-A-S65/2020). Prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. KT49-A-S36/2019, 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. KT57-A-S43/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019).

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo pripažinti BK 63 straipsnio 9 dalies (2004 m. liepos 5 d. redakcija) nuostatas „diskriminuojančiomis ir prieštaraujančiomis Europos Sąjungos teisės normoms“.

Pareiškėjo prašyme nurodyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas byloje „<...> netinkamai taikė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio (Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas) 9 punkto nuostatas“ ir tuo pažeidė Konstitucijos 29 straipsnį, nes, pasak pareiškėjo, jis yra „diskriminuojamas kitų nuteistųjų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir analogiškoje situacijoje jiems į bausmės laiką yra įskaitomas visiškai ar iš dalies atliktos laisvės atėmimo bausmės laikas kitoje Europos Sąjungos šalyje, atžvilgiu“. Pareiškėjo nuomone, dėl jo turimos pilietybės jam į bausmės laiką neįskaitomas kitoje Europos Sąjungos šalyje atliktos laisvės atėmimo bausmės laikas, kaip tai numatyta pagal Europos Sąjungos aktus.

Iš pareiškėjo prašymo taip pat matyti, kad, jo manymu, ginčijamu BK 63 straipsnio 9 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu paneigiamos 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose nuostatos.

6.1. Kaip minėta, Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės normų kolizija yra teisės taikymo klausimas; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; prašymai išaiškinti, kaip turi būti taikomos įstatymo (ar kito teisės akto) nuostatos, yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6.2. Konstatuotina, kad pareiškėjo prašyme keliamas teisės taikymo klausimas, taigi pareiškėjo prašymas pripažinti BK 63 straipsnio 9 dalies (2004 m. liepos 5 d. redakcija) nuostatas „diskriminuojančiomis ir prieštaraujančiomis Europos Sąjungos teisės normoms“ yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-40/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Vytas Milius
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas