Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-38/2020

2020 m. balandžio 29 d. Nr. KT78-A-S73/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-38/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjos prašymo visumos matyti, kad ji prašo peržiūrėti dėl jos su kitu pareiškėju 2019 m. spalio 11 d. pateikto prašymo priimtą Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. KT8-A-S8/2020 (toliau – Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimas), pakartotinai nagrinėti 2019 m. spalio 11 d. pateiktą prašymą ir priimti naują sprendimą.

2. Konstitucinis Teismas 2020 m. sausio 22 d. sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjos kartu su kitu pareiškėju 2019 m. spalio 11 d. pateiktą prašymą ištirti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 168 straipsnio 3 dalies (2017 m. birželio 6 d. redakcija), 59 straipsnio 1 dalies tiek, kiek nurodyta pareiškėjų, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, konstatavęs, kad minėtas prašymas dėl DK 168 straipsnio 3 dalies (2017 m. birželio 6 d. redakcija) atitikties Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui, o dėl DK 59 straipsnio 1 dalies – paduotas asmenų, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 17 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5.  Kaip minėta, pareiškėja prašo, kad Konstitucinis Teismas peržiūrėtų dėl jos priimtą Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimą, pakartotinai nagrinėtų pareiškėjos kartu su kitu pareiškėju 2019 m. spalio 11 d. pateiktą prašymą ir priimtų naują sprendimą.

6. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalį Konstitucinio Teismo sprendimai klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, kurioje nustatyta, jog Konstitucinio Teismo sprendimai klausimais, kuriuos Konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami, formuluotė „yra galutiniai ir neskundžiami“ reiškia ir tai, kad Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, sprendimai, kuriais baigiama konstitucinės justicijos byla, t. y. Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai, yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams, neišskiriant nė paties Konstitucinio Teismo: Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, jie suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo (inter alia 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S28/2020).

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S28/2020).

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą spręsdamas, ar peržiūrėti Konstitucinio Teismo baigiamąjį aktą, Konstitucinis Teismas turi plačią diskreciją. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį. Priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią, kaip minėta, Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo. Toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S28/2020).

8. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjos prašyme nėra naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2020 m. sausio 22 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai prašymo priimtinumo klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (Konstitucinio Teismo 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S-28/2020).

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimą.

11. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjos prašymą peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimą, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjos prašymo pakartotinai nagrinėti jos kartu su kitu pareiškėju 2019 m. spalio 11 d. pateiktą prašymą ir priimti naują sprendimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-38/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas