Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-41/2020

2020 m. balandžio 29 d. Nr. KT77-A-S72/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-41/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo prašymas ištirti Lietuvos Respublikos Seimo protokolinių nutarimų, kuriais atmestos pareiškėjo peticijos dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 166 straipsnio papildymo, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 20 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

4. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas Konstitucinio Teismo prašo ištirti jo nurodytų Seimo protokolinių nutarimų atitiktį Konstitucijai, iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų visumos matyti, jog jis siekia ne apginti savo galimai pažeistas konstitucines teises ar laisves, bet, sąmoningai išsakydamas akivaizdžiai nepagrįstus ir (ar) nepagarbaus pobūdžio teiginius apie inter alia teisėjus, įrodyti, kad Baudžiamojo proceso kodekso 166 straipsnyje yra nustatytas, pasak pareiškėjo, netinkamas (nepakankamas) teisinis reguliavimas, susijęs su ikiteisminio tyrimo atlikimu dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 231 straipsnyje „Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai“ ir 232 straipsnyje „Nepagarba teismui“.

5. Pažymėtina, jog pareiškėjas prašyme Konstituciniam Teismui aiškiai ir nedviprasmiškai teigia, kad, kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, jis tęsia savo vykdomą eksperimentą ir dėl to nesilaiko asmens teisei kreiptis į Konstitucinį Teismą nustatytų reikalavimų. Savo prašyme pareiškėjas, be kita ko, sąmoningai išsako akivaizdžiai nepagrįstus ir (ar) nepagarbaus pobūdžio teiginius apie vieną iš Konstitucinio Teismo teisėjų, būdamas įsitikinęs, kad, esant netinkamam (nepakankamam) minėtam Baudžiamojo proceso kodekse nustatytam teisiniam reguliavimui, dėl šių pareiškėjo išsakytų teiginių ikiteisminis tyrimas galimai bus pradėtas, tačiau nebus užbaigtas.

Taigi pareiškėjo prašymas yra fiktyvus, nes jis nesiekia apginti savo konstitucinių teisių ar laisvių.

6. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas, nesiekiantis apginti savo konstitucinių teisių ar laisvių, neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar pareiškėjo nurodyti Seimo protokoliniai nutarimai neprieštarauja Konstitucijai.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčio teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

8. Kartu konstatuotina ir tai, kad toks pareiškėjo prašymas laikytinas turinčiu piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių (2020 m. vasario 5 d. sprendimai Nr. KT14-A-S14/2020 ir Nr. KT18-A-S18/2020, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT28-A-S26/2020).

9. Pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

10. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

 

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-41/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas