Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO NR. 1A-11/2020 GRĄŽINIMO

2020 m. balandžio 15 d. Nr. KT74-A-S69/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-11/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Konstitucinio Teismo prašo pripažinti, kad:

,,Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybė atnaujinti joje nurodytą 2 mėnesių terminą, jei jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui“;

,,Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas ta apimtimi, kuria leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galiojimo pratęsimas siejamas su prašymo pratęsti jo galiojimo laiką pateikimu, prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 23 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1 daliai, taip pat – konstituciniam teisinės valstybės principui“;

,,Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas ta apimtimi, kuria nustatytas 2 mėnesių terminas pateikti prašymą dėl leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galiojimo pratęsimo, prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 23 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui“;

,,Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostata „ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui“ prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 23 straipsnio 1 daliai, 46 straipsnio 1 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui“;

,,Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostata „ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui“ ta apimtimi, kuria ji yra nesuderinta su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.79 straipsnio 1 dalies nuostata „licencija išduodama neterminuotam laikui“, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui“;

,,Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kuria nenustatyta pareiga leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodančiam subjektui pranešti tokio leidimo turėtojui, kad leidimo galiojimas pasibaigė, prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 ir 3 dalims bei konstituciniam teisinės valstybės principui“.

2. Pareiškėjas nurodo, kad jo teisės buvo pažeistos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (jo teisių perėmėjo – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos) (toliau ­– Departamentas) 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu, kuriame konstatuota, kad pareiškėjas pateikė prašymą pratęsti jam išduotų leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete (toliau – leidimas) galiojimą praleidęs Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytą 2 mėnesių terminą ir kad Departamentas neturi teisinio pagrindo svarstyti pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą prašymo pratęsti leidimo galiojimą pateikimo terminą.

Pareiškėjas kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Departamento 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimą ir atnaujinti praleistą prašymo pratęsti leidimo galiojimą pateikimo terminą.

Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugsėjo 11 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 14 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 10 d.

4. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo buvo nustatyta, kad jo prašymas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. 2A-51 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ (toliau – Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkis) buvo nustatytas terminas pareiškėjo prašymo trūkumams pašalinti, kaip nurodyta Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija).

Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nustatytu laiku Konstituciniam Teismui pateikė papildomą informaciją.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

6. Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) yra nustatyti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens prašymo turinio reikalavimai, be kita ko, prašyme nurodyti prašymą teikiančio asmens pozicijos dėl ginčijamo teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisinius argumentus, įskaitant pagrindžiančius, kaip buvo pažeistos šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės (67straipsnio 1 dalies 10 punktas), šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją prašyme suformuluoti aiškiai, tiksliai ir suprantamai (67straipsnio 2 dalis).

Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatas, kuriomis reglamentuojamas subjektų, turinčių teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, prašymų Konstituciniam Teismui turinys, yra pažymėjęs, kad pareiškėjo pozicija dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai (inter alia 2004 m. balandžio 16 d., 2012 m. balandžio 25 d., 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimai). Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs ir tai, kad jo jurisprudencijoje pateiktas Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto aiškinimas mutatis mutandis taikytinas ir šio įstatymo 67straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punktui (inter alia 2020 m. sausio 16 d., 2020 m. sausio 20 d. sprendimai).

7. Pažymėtina, kad ginčijamoje Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytas leidimo išdavimo terminas – ne mažiau kaip 10 metų laikotarpiui, o ginčijamoje Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje – leidimo galiojimo pratęsimo tvarka, inter alia 2 mėnesių terminas, per kurį turi būti pateiktas prašymas pratęsti leidimo galiojimą.

8. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad dėl Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3 dalies atitikties Konstitucijai pareiškėjas laikosi pozicijos, jog pagal Konstituciją turi būti nustatytas neribotos galiojimo trukmės leidimas, tačiau ginčydamas Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies atitiktį Konstitucijai pareiškėjas laikosi priešingos pozicijos – pasak jo, pagal Konstituciją gali būti nustatytas leidimo galiojimo terminas, tačiau turėtų būti įtvirtinta kitokia leidimo galiojimo pratęsimo tvarka, nei nustatyta Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje. Be to, iš pareiškėjo prašymo neaišku, kokios pozicijos jis laikosi dėl Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytos leidimo galiojimo pratęsimo tvarkos: viena vertus, jis teigia, kad turėtų būti nustatyta galimybė atnaujinti prašymo pratęsti leidimo galiojimą pateikimo terminą, kita vertus, nurodo, kad apskritai neturėtų būti reikalaujama pateikti tokių prašymų.

Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiu pareiškėjas buvo įpareigotas pašalinti prašymo, kaip neatitinkančio Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų, trūkumus – nurodyti, kokios konkrečios pozicijos jis laikosi dėl Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3, 5 dalių atitikties Konstitucijai.

8.1. Siekdamas pašalinti prašymo dėl Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies atitikties Konstitucijai trūkumus pareiškėjas nurodė, jog nesilaiko pozicijos, kad pagal Konstituciją Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje reikalaujama tiek nustatyti galimybę atnaujinti prašymo pratęsti leidimo galiojimą pateikimo terminą, tiek draudžiama nustatyti, kad būtų reikalaujama pateikti prašymą leidimo galiojimui pratęsti. Vis dėlto pažymėtina, kad pareiškėjas, šalindamas trūkumus, suformulavo tokius pačius prašymus ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai, kaip ir savo pirminiame prašyme, grindžiamus viena kitai prieštaraujančiomis pozicijomis. Vadinasi, iš pareiškėjo prašymo neaišku, kokios konkrečios pozicijos jis laikosi dėl Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies atitikties Konstitucijai, taigi neaišku ir tai, kaip šios nuostatos pagrindu priimtu sprendimu konkrečiai buvo pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės.

8.2. Siekdamas pašalinti prašymo dėl Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3 dalies atitikties Konstitucijai trūkumus pareiškėjas nurodė, jog nesilaiko pozicijos, kad pagal Konstituciją reikalaujama tiek nustatyti neribotos galiojimo trukmės leidimą, tiek nustatyti galimybę pratęsti leidimo galiojimo trukmę ir pareigą leidimą išduodančiam subjektui pranešti leidimo turėtojui apie leidimo galiojimo pabaigą. Vis dėlto pažymėtina, kad pareiškėjas, šalindamas trūkumus, suformulavo tokius pačius prašymus ištirti ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai, kaip ir savo pirminiame prašyme, grindžiamus viena kitai prieštaraujančiomis pozicijomis. Vadinasi, iš pareiškėjo prašymo neaišku, kokios konkrečios pozicijos jis laikosi dėl Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3 dalies atitikties Konstitucijai, taigi neaišku ir tai, kaip šios nuostatos pagrindu priimtu sprendimu konkrečiai buvo pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės.

9. Pažymėtina, kad, kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 67straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punktą, 2 dalį pareiškėjo pozicija dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, turi būti pateikti šios pozicijos teisiniai argumentai, pagrindžiantys, kaip buvo pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašymas ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai turi būti suformuluotas taip, kad būtų aišku, kokio turinio teisinis reguliavimas buvo pagrindas priimti sprendimą, galėjusį pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laives.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjas prašyme ir papildomoje informacijoje, pateiktoje šalinant prašymo trūkumus, nenurodė aiškios ir nedviprasmiškos pozicijos dėl Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3, 5 dalių atitikties Konstitucijai, taigi neaišku, kaip šių nuostatų pagrindu priimtu sprendimu konkrečiai buvo pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės. Vadinasi, pareiškėjas nepašalino prašymo trūkumų.

11. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punktą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino prašymo (jo dalies) trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais, toks prašymas (jo dalis) grąžinamas pareiškėjui.

12. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymą ištirti Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 3, 5 dalių tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitiktį Konstitucijai.

13. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą keturių mėnesių nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą (inter alia Konstitucinio Teismo 2020 m. sausio 16 d., 2020 m. sausio 20 d. sprendimai).

Atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiškėjo priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, nuo kurios įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas, įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 11 d., pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą keturių mėnesių terminą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsniu, 671 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 2 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas


nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-11/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas