Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-20/2020

2020 m. balandžio 8 d. Nr. KT69-A-S64/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-20/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) „tiek, kiek jame nenustatyta, kad asmuo neatsako pagal baudžiamąjį įstatymą, jei jo veika atitinka administracinio nusižengimo požymius“, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 5 straipsnio (2016 m. kovo 25 d. redakcija) 2 dalies „tiek, kiek joje nenustatyta, kad asmuo, kurio veika atitinka administracinio nusižengimo požymius, traukiamas tik administracinėn atsakomybėn“, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

Pareiškėjas pateikė prašymą sustabdyti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. liepos 26 d. nuosprendžio, pakeisto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartimi, vykdymą.

2. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. liepos 26 d. nuosprendžiu pareiškėjas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir byla dalyje, kurioje pareiškėjas kaltintas pagal BK 140 straipsnio 3 dalį, nutraukta dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 25 d. nuosprendžiu panaikino šią Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendžio dalį ir pareiškėją išteisino nustatęs, kad jis nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; minėtas teismas taip pat nusprendė įgaliotą instituciją informuoti apie galbūt pareiškėjo padarytą administracinį nusižengimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. gegužės 9 d. galutine ir neskundžiama nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį ir paliko galioti Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendį su pakeitimais – paskyrė pareiškėjui baudžiamojo poveikio priemonę.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 20 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Taigi, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena.

5. Minėta, kad pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui pateikė 2020 m. sausio 20 d., o galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis įsiteisėjo 2019 m. gegužės 9 d.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas praleido Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą. 

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą; nustačius, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl praleisto termino atnaujinimo.

Konstitucinis Teismas 2020 m. vasario 5 d. sprendime Nr. KT17-A-S17/2020 yra konstatavęs, jog pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą; asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet, nusprendę šia teise pasinaudoti, turi pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai.

8. Pažymėtina, kad pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės, kad teismų sprendimai buvo priimti prieš įsigaliojant Konstitucijos nuostatoms, suteikiančioms kiekvienam asmeniui teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai ir (ar) įstatymams, kad pareiškėjui buvo reikalingas ilgas laikas dėl jo priimtų teismų sprendimų analizei ir kreipimuisi į Konstitucinį Teismą suformuluoti, nelaikytinos išskirtinėmis, sutrukdžiusiomis ar atėmusiomis galimybę laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Taigi pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino praleidimo priežastimis.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Konstituciniame Teisme.

11. Pažymėtina, kad atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) nėra pagrindo svarstyti pareiškėjo prašymo sustabdyti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. liepos 26 d. nuosprendžio, pakeisto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartimi, vykdymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-20/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                          Dainius Žalimas