Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-5/2020

2020 m. balandžio 8 d. Nr. KT68-A-S63/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-5/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis prašo ištirti, ar:

‒ Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punktas tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jame nustatyta, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsnio 2 daliai, 7 straipsnio 1, 2 dalims, 29 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 106 straipsnio 4 daliai;

‒ Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punktas tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jame nustatyta, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau, neprieštarauja Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, 76 straipsniui pagal priėmimo tvarką dėl to, kad rengiant ginčijamą teisinį reguliavimą nebuvo laikytasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte, 15 straipsnyje (su 2019 m. birželio 13 d. pakeitimu), Lietuvos Respublikos Seimo statuto 135 straipsnio (2013 m. gruodžio 19 d. redakcija) 3 dalies 5 punkte nustatytų reikalavimų, t. y. neatliktas ginčijamo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas tiems asmenims, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., pateiktame aiškinamajame rašte nebuvo nurodyti tokio poveikio vertinimo rezultatai, priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų išvengta minėtiems asmenims kylančių neigiamų pasekmių.

2. Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. KT30-A-S19/2019. Juo Konstitucinis Teismas atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2019 m. rugsėjo 2 d. pateiktą prašymą ištirti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (2005 m. liepos 1 d. redakcija), 32 punkto, 5 priedo 22 punkto atitiktį Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymui, konstatavęs, kad minėtas pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui, nes dėl pareiškėjo priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 7 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą įgyvendinama Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytam asmeniui išnaudojus visas teisinės gynybos priemones ir kitomis Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis (Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalis (2019 m. kovo 21 d. redakcija)), inter alia per šiame įstatyme nustatytą terminą (2019 m. lapkričio 25 d. nutarimas, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020), kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020).

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT17-A-S17/2020). Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2020 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. KT37-A-S34/2020).

6. Pažymėtina, kad pareiškėjas, prašydamas įvertinti Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkto atitiktį Konstitucijai tiek pagal normų turinį, tiek pagal priėmimo tvarką, iš esmės siekia užginčyti Konstitucinio Teismo inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendime Nr. KT30-A-S19/2019 suformuotą Konstituciniame Teisme gautų prašymų priimtinumo praktiką, pagal kurią Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens, dėl kurio priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo iki 2019 m. gegužės 1 d., prašymai yra nežinybingi Konstituciniam Teismui. Pažymėtina, kad ši praktika suformuota aiškinant, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo, įsigaliojusio 2019 m. rugsėjo 1 d., kuriuo Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, nuostatas.

Taigi pareiškėjo keliamas klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. KT30-A-S19/2019.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjo keliamas klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-5/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas