Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-13/2020

2020 m. balandžio 8 d. Nr. KT67-A-S62/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-13/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Konstitucinio Teismo prašo nustatyti ar, remiantis tik faktais apie asmens patraukimą baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, galima taikyti Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) (toliau – Įstatymas) 17 straipsnio „Teisės įsigyti ir turėti ginklus ir šaudmenis apribojimai“ 1 dalies 11 punktą, pagal kurį B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų negali įsigyti ir turėti fizinis asmuo, apie kurį policija turi duomenų, kad jis kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui.

2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą. Jame pareiškėjas prašė panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2017 m. lapkričio 10 d. sprendimą, kuriuo pareiškėjui, vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punktu, neišduotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugsėjo 12 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 14 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. sausio 12 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. sausio 14 d.

 

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Pažymėtina, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020). Prašymai išaiškinti, kaip turi būti taikomos įstatymo (ar kito teisės akto) nuostatos, yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2006 m. lapkričio 20 d., 2015 m. sausio 15 d., 2016 m. gegužės 9 d. sprendimai).

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo nustatyti ar, remiantis tik faktais apie asmens patraukimą baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, galima taikyti Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punktą. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis nesutinka su jo atžvilgiu priimtuose teismų sprendimuose pateiktu vertinimu, kad, be kita ko, dėl pareiškėjo padarytų nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų jis kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, todėl pagal Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punktą pareiškėjas negali įsigyti ir turėti B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų. Pareiškėjo teigimu, esant faktams apie asmens patraukimą baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, turėtų būti taikomas ne Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punktas, o šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 18 straipsnis, t. y. toks asmuo negalėtų įsigyti ir turėti nurodytų kategorijų ginklų ir jų šaudmenų dėl to, kad nėra nepriekaištingos reputacijos.

Taigi pareiškėjas ne ginčija Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punkto atitiktį Konstitucijai, bet kelia šios nuostatos aiškinimo ir taikymo teismuose klausimą.

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-13/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas