Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-4/2020

2020 m. balandžio 8 d. Nr. KT66-A-S61/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-4/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas Konstitucinio Teismo prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 235 straipsnio 1 dalis (2017 m. lapkričio 28 d. redakcija) ir 254 straipsnio 4 dalis (2017 m. lapkričio 28 d. redakcija) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, pagal jas draudžiama tęsti procesą teisme suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn terminams, kai tęsti procesą prašo nukentėjusysis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

2. Pareiškėjas, būdamas nukentėjusiuoju baudžiamajame procese, Kauno apygardos teismo prašė tęsti baudžiamosios bylos nagrinėjimą ir spręsti kaltinamųjų kaltės klausimą. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 19 d. nutartimi baudžiamąjį procesą prieš kaltinamuosius nutraukė suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gegužės 2 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. liepos 11 d. ir 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimis pareiškėjo kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutarties ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 2 d. nutarties atsisakė priimti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 6 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

Taigi, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, be kitų sąlygų, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodyto asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti įgyvendinta per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą terminą, kuris yra susietas su galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo diena (inter alia 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT27-A-S25/2020).

5. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašymą Konstituciniam Teismui pateikė 2020 m. sausio 6 d., o galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis įsiteisėjo 2019 m. rugpjūčio 27 d., konstatuotina, kad pareiškėjas praleido kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminą.

6. Kaip minėta, pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą; nustačius, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl praleisto termino atnaujinimo.

Konstitucinis Teismas 2020 m. vasario 5 d. sprendime Nr. KT17-A-S17/2020 yra konstatavęs, jog pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį terminas kreiptis į Konstitucinį Teismą gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, nustačius, kad šio termino eigos metu egzistavo išskirtinės, objektyvios aplinkybės, nepriklausiusios nuo asmens valios ir sutrukdžiusios asmeniui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą; asmenys, manantys, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės buvo pažeistos, turi ne tik teisę jas ginti, bet ir, nusprendę šia teise pasinaudoti, pareigą tai daryti operatyviai, atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai.

8. Pažymėtina, jog pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės, kad teismų sprendimai buvo priimti prieš įsigaliojant Konstitucijos nuostatoms, suteikiančioms kiekvienam asmeniui teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai ir (ar) įstatymams, kad pareiškėjas negalėjo parengti prašymo, nes nebuvo žinomos tokio prašymo pateikimo sąlygos, nelaikytinos išskirtinėmis, sutrukdžiusiomis pareiškėjui laiku ir tinkamai įgyvendinti savo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Taigi pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės nelaikytinos svarbiomis prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino praleidimo priežastimis.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-4/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas