Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-53/2020 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. KT63-A-S58/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

 Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-53/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

 1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnio atitiktį Konstitucijos 7 straipsniui, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (2000 m. gegužės 1 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

2. Remiantis Lietuvos teismų informacinėje sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas, nesutikdamas su senatvės pensijos dydžio apskaičiavimu, kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus 2011 m. spalio 21 d. sprendimą. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 13 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama 2015 m. kovo 9 d. nutartimi atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą ir Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 13 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 27 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1, 2 dalyse; Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Pareiškėjas, kaip minėta, prašo ištirti Konstitucijos 107 straipsnio atitiktį Konstitucijos 7 straipsniui.

6.1. Kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos nuostatos sudaro vieną, darnią sistemą, nė vienos Konstitucijos nuostatos negalima priešpriešinti kitoms Konstitucijos nuostatoms; pati Konstitucijos, kaip aukščiausios teisinės galios akto, prigimtis, konstitucingumo idėja suponuoja tai, kad Konstitucijoje negali būti ir nėra spragų ar vidinių prieštaravimų (2004 m. gegužės 25 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2014 m. sausio 24 d. nutarimai).

Vadinasi, pareiškėjų prašymai, kuriuose keliamos abejonės dėl vienų Konstitucijos nuostatų prieštaravimo kitoms Konstitucijos nuostatoms, negali būti tiriami.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad šioje pareiškėjo prašymo dalyje nėra tyrimo dalyko. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT55-A-S50/2020).

6.2. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

7. Be to, kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (2000 m. gegužės 1 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

7.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad galutinė ir neskundžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis dėl nurodyto Vyriausybės nutarimo pagrindu priimto sprendimo, su kuriuo pareiškėjas sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, įsiteisėjo 2015 m. kovo 9 d., t. y. anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d.

7.2. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2020 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. KT37-A-S34/2020).

7.3. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-53/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai               Elvyra Baltutytė
                                                                       Gintaras Goda
                                                                       Vytautas Greičius
                                                                       Danutė Jočienė
                                                                       Gediminas Mesonis
                                                                       Vytas Milius
                                                                       Daiva Petrylaitė
                                                                       Dainius Žalimas