Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-43/2020

2020 m. balandžio 1 d. Nr. KT61-A-S56/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-43/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 12 straipsnio 14 ir 15 dalių atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

 2. Pareiškėja kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti atestavimą atliekančios organizacijos valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – Centras) [duomenys neskelbiami] sprendimą, kuriuo Centras nusprendė netaikyti statybos techninį projektą parengusiam asmeniui Statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 12 straipsnio 14, 15, 18 dalyse numatytų poveikio priemonių. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 4 d. nutartimi pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė, minėtą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 20 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės taikymo klausimų (inter alia 2006 m. lapkričio 20 d., 2016 m. gegužės 9 d. sprendimai, 2017 m. kovo 15 d. nutarimas); teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (2010 m. gegužės 3 d. sprendimas); nagrinėjamose bylose taikydami įstatymus, kitus teisės aktus, juose vartojamas sąvokas turi aiškinti nagrinėjantys bylas teismai (inter alia 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT75-A-S61/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020). Prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2020 m. kovo 10 d. sprendimas Nr. KT43-A-S39/2020, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT57-A-S52/2020).

6. Pareiškėja ginčija Statybos įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 12 straipsnio 14 ir 15 dalių, kuriose reglamentuojami atestavimą atliekančios organizacijos įgaliojimai sustabdyti ir panaikinti kvalifikacijos atestato (teisės pripažinimo dokumento) galiojimą, taip pat apibrėžiami atvejai, kada kvalifikacijos atestato (teisės pripažinimo dokumento) galiojimas sustabdomas ir panaikinimas, atitiktį Konstitucijai.

6.1. Iš pareiškėjos prašymo ir jo priedų matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendime ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 4 d. nutartyje konstatavo, jog Centras pagal Statybos įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą neturėjo teisinio pagrindo statybos techninį projektą parengusiam asmeniui taikyti Statybos įstatymo 12 straipsnio 14, 15 ir 18 dalyse numatytų poveikio priemonių, kadangi šis asmuo nebuvo ir nėra jokio kvalifikacijos atestato, nurodyto Statybos įstatyme, turėtojas.

6.2. Pareiškėja prašyme nurodo, kad administraciniai teismai klaidingai išanalizavo faktines bylos aplinkybes, neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką ir neteisingai pritaikė ginčijamą teisinį reguliavimą.

6.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad nors pareiškėja nurodo, jog ginčija Statybų įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 12 straipsnio 14 ir 15 dalių atitiktį Konstitucijai, iš jos prašymo matyti, kad ji nesutinka su šiose dalyse įtvirtinto teisinio reguliavimo aiškinimu ir taikymu administracinių teismų sprendimuose, taip pat teismų sprendimuose nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų vertinimu. Taigi pareiškėja iš esmės kelia Statybų įstatymo (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 12 straipsnio 14 ir 15 dalių aiškinimo ir taikymo teismų praktikoje klausimus.

Vadinasi, pareiškėjos prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-43/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai          Elvyra Baltutytė
                                                                  Gintaras Goda
                                                                  Vytautas Greičius
                                                                  Danutė Jočienė
                                                                  Gediminas Mesonis
                                                                  Vytas Milius
                                                                  Daiva Petrylaitė
                                                                  Dainius Žalimas