Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMUS NR. 1A-24/2020, NR. 1A-32/2020, NR. 1A-34/2020

2020 m. balandžio 1 d. Nr. KT62-A-S57/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

 Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-24/2020, Nr. 1A-32/2020 ir Nr. 1A-34/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gauti trys tapatūs pareiškėjo prašymai (Nr. 1A-24/2020, Nr. 1A-32/2020 ir Nr. 1A-34/2020), iš kurių matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja:

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 4 dalis (2017 m. birželio 29 d. redakcija) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, joje nustatyta, kad teismas, konstatavęs vienos šalies piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, bylinėjimosi išlaidas atlygina kitai šaliai, neatsižvelgdamas į teismo patenkintų reikalavimų dalį;

CPK 347 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, joje nustatyta, kad kasacinį skundą surašo advokatas arba fizinis asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą;

CPK 347 straipsnio 4 dalis (2011 m. birželio 21 d. redakcija) tiek, kiek, pasak pareiškėjo, joje nustatyta, kad prie kasacinio skundo pridedami įrodymai, patvirtinantys skundą surašiusio asmens teisinę kvalifikaciją.

2. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. birželio 25 d. nutartimi atsakovui priteisė iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi minėtą Klaipėdos apylinkės teismo nutartį pakeitė ir sumažino iš pareiškėjo atsakovui priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą. Pareiškėjas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė du kasacinius skundus, kuriuos atitinkamai 2019 m. spalio 15 d. ir 2020 m. sausio 8 d. galutinėmis ir neskundžiamomis nutartimis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti, nes pareiškėjo skundai neatitiko CPK 347 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų.

3. Pareiškėjo prašymai Nr. 1A-24/2020, Nr. 1A-32/2020 ir Nr. 1A-34/2020 Konstituciniam Teismui pateikti atitinkamai 2020 m. sausio 22 d., 2020 m. vasario 5 d. ir 2020 m. vasario 7 d.

4. Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimu šie prašymai sujungti.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymų dalių, kuriose prašoma ištirti, ar CPK 93 straipsnio 4 dalis (2017 m. birželio 29 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, neprieštarauja Konstitucijai, pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo pagal Konstituciją neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020, 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT32-A-S29/2020, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT57-A-S52/2020).

6.1. Kaip minėta, pareiškėjas CPK 93 straipsnio 4 dalies atitiktį Konstitucijai ginčija tuo aspektu, kad, pasak pareiškėjo, pagal šią dalį teismas, konstatavęs vienos šalies piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, bylinėjimosi išlaidas atlygina kitai šaliai, neatsižvelgdamas į teismo patenkintų reikalavimų dalį.

6.2. Pažymėtina, kad Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. birželio 25 d. nutartimi ir Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartimi sprendė bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjo klausimą, atsakovui pateikus rašytinius įrodymus apie savo patirtas bylinėjimosi išlaidas dėl pareiškėjo pareikšto ir vėliau atsisakyto ieškinio. Šiose teismų nutartyse dalyvaujančių byloje asmenų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis klausimas nebuvo sprendžiamas, todėl pareiškėjo ginčijama CPK 93 straipsnio 4 dalies nuostata jo nurodytu aspektu nebuvo taikyta. Taigi pareiškėjo ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės.

6.3. Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 93 straipsnio 4 dalies (2017 m. birželio 29 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitikties Konstitucijai.

6.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šias pareiškėjo prašymų dalis.

7. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymų dalių, kuriose prašoma ištirti CPK 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) ir 4 dalies (2011 m. birželio 21 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitiktį Konstitucijai, pažymėtina, kad pareiškėjas savo poziciją iš esmės grindžia ne ginčijamų nuostatų atitikties konkrečioms Konstitucijos nuostatoms ir (ar) principams teisiniu vertinimu, bet bendro pobūdžio teiginiais.

7.1. Taigi tiek iš prašymuose nurodytų atskirų teiginių, tiek iš prašymų visumos matyti, kad prašymai ištirti CPK 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) ir 4 dalies (2011 m. birželio 21 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitiktį Konstitucijai yra grindžiami ne teisiniais, o kitais motyvais.

7.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 5 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais.

7.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šias pareiškėjo prašymų dalis.

8. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymų dalių, kuriose jis prašo įvertinti nurodytų CPK nuostatų atitiktį įstatymams, pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog pagal Konstituciją jis netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT20-A-S20/2020, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT57-A-S52/2020).

8.1. Vadinasi, šios pareiškėjo prašymų dalys yra nežinybingos Konstituciniam Teismui.

8.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šias pareiškėjo prašymų dalis.

9. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymus.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 5 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-24/2020, Nr. 1A-32/2020, Nr. 1A-34/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                Elvyra Baltutytė
                                                                        Gintaras Goda
                                                                        Vytautas Greičius
                                                                        Danutė Jočienė
                                                                        Gediminas Mesonis
                                                                        Vytas Milius
                                                                        Daiva Petrylaitė
                                                                        Dainius Žalimas