Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL atsisakymo nagrinėti PRAŠYMą NR. 1A-36/2020

2020 m. balandžio 1 d. Nr. KT60-A-S55/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-36/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis prašo įvertinti, ar Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 14 d. nutartis, Vilniaus miesto apylinkės teismo ir prokurorų veiksmai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

4. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl valstybės pareigūnų, teisėjų ir valstybės tarnautojų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019, 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT10-A-S10/2020); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT26-A-S24/2020, 2020 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. KT38-A-S35/2020); Konstitucinis Teismas taip pat neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. KT51-A-S38/2019, 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT33-A-S30/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

5. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti Vilniaus apygardos teismo nutarties, Vilniaus miesto apylinkės teismo ir prokurorų veiksmų atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

 

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-36/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                        Elvyra Baltutytė

                                                                                Gintaras Goda

                                                                                Vytautas Greičius

                                                                                Danutė Jočienė

                                                                                Gediminas Mesonis

                                                                                Vytas Milius

                                                                                Daiva Petrylaitė

                                                                                Dainius Žalimas