Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymus

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMUS NR. 1A-87/2019 IR NR. 1A-10/2020

2020 m. kovo 25 d. Nr. KT57-A-S52/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymus Nr. 1A-87/2019 ir Nr. 1A-10/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gauti šie pareiškėjo prašymai:

1.1. Prašymas Nr. 1A-87/2019 ištirti: ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) (toliau – ABTĮ) 29 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ABTĮ 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksui; ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 ir 10 dalys neprieštarauja Konstitucijai.

Šis pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. gruodžio 20 d.

1.2. Prašymas Nr. 1A-10/2020, iš kurio matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti: ar Įstatymo 11 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui; ar Įstatymo 14 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 dalies 1 punktas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui; ar ABTĮ 29 straipsnio 1 dalies nuostata „skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos“ neprieštarauja kitai šios dalies nuostatai „jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip“, konstituciniam teisinės valstybės principui. Pareiškėjas taip pat prašo įvertinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) priimtus sprendimus. Pareiškėjas pateikė prašymą sustabdyti vykdomosios bylos vykdymą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos nagrinėjimą.

Šis pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 10 d.

2. Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Inspekcijos 2018 m. birželio 27 d. privalomąjį nurodymą, kuriuo pareiškėjas buvo įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo administraciniam teismui terminą. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nustatęs, kad pareiškėjas praleido ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą kreipimosi į administracinį teismą terminą ir nėra jokių objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių aplinkybių, dėl kurių kreipimosi į teismą terminas buvo praleistas, 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi pareiškėjo prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą netenkino ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 4 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir minėtą Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį paliko nepakeistą.

3. Konstitucinio Teismo 2020 m. kovo 25 d. sprendimu pareiškėjo prašymai sujungti.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo įvertinti, ar Įstatymo 11 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 ir 10 dalys neprieštarauja Konstitucijai, ar Įstatymo 14 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 dalies 1 punktas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

5.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo pagal Konstituciją neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020, 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT32-A-S29/2020).

5.2. Iš pareiškėjo prašymų ir prašymų priedų matyti, kad Inspekcijos 2018 m. birželio 27 d. privalomasis nurodymas, taip pat pareiškėjo atžvilgiu priimti teismų sprendimai, kuriais, pasak pareiškėjo, galimai buvo pažeistos jo konstitucinės teisės, buvo priimti vadovaujantis ne pareiškėjo nurodytomis Įstatymo 11 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 ir 10 dalimis, 14 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 dalies 1 punktu. Taigi pareiškėjo ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės.

5.3. Vadinasi, pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Įstatymo 11 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 ir 10 dalių atitikties Konstitucijai, 14 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 dalies 1 punkto atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui.

5.4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šias pareiškėjo prašymų dalis.

6. Pareiškėjas taip pat prašo įvertinti, ar Konstituciją atitinka ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis, pagal kurią, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

6.1. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų (inter alia 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimas, 2017 m. kovo 15 d. nutarimas, 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimas); teisės taikymo klausimus sprendžia institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus; įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas. Prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT75-A-S61/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020).

6.2. Iš pareiškėjo prašymų visumos ir prašymų priedų matyti, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartyje ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gruodžio 4 d. nutartyje, įvertinę visas pareiškėjo skundo pateikimo pirmosios instancijos administraciniam teismui aplinkybes, pripažino, kad skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikimo terminas turi būti pradedamas skaičiuoti praėjus penkioms darbo dienoms nuo Inspekcijos privalomojo nurodymo viešo paskelbimo dienos, t. y. laikė, kad pareiškėjui Inspekcijos privalomasis nurodymas buvo įteiktas 2018 m. rugpjūčio 29 d., todėl pareiškėjas 2019 m. rugsėjo 9 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą praleidęs ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio kreipimosi į teismą terminą. Minėtose teismų nutartyse taip pat konstatuota, kad nėra svarbių priežasčių atnaujinti praleistą kreipimosi į teismą terminą.

Pažymėtina, kad nors pareiškėjas ginčija ABTĮ 29 straipsnio 1 dalies konstitucingumą, iš pareiškėjo prašymų matyti, kad iš esmės jis nesutinka su minėtais Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimais, be kita ko, su šiuose teismų sprendimuose pateiktu vertinimu, kad skundo padavimo pirmosios instancijos administraciniam teismui terminas, taikant ABTĮ 29 straipsnio 1 dalį, turėtų būti skaičiuojamas nuo 2018 m. rugpjūčio 29 d., t. y. praėjus penkioms darbo dienoms nuo Inspekcijos privalomojo nurodymo viešo paskelbimo dienos. Taigi pareiškėjas ne ginčija ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai, bet kelia minėtos nuostatos aiškinimo ir taikymo teismuose klausimą.

Vadinasi, ši pareiškėjo prašymų dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

6.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymų dalį.

7. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymų dalių, kuriose pareiškėjas prašo ištirti, ar ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis neprieštarauja kitoms šio įstatymo nuostatoms, Civilinio proceso kodeksui, taip pat ar Įstatymo 11 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 9 dalis neprieštarauja Civiliniam kodeksui, pažymėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2012 m. gegužės 10 d., 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimai, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT20-A-S20/2020). Vadinasi, šios pareiškėjo prašymų dalys yra nežinybingos Konstituciniam Teismui.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šias pareiškėjo prašymų dalis.

8. Pareiškėjas taip pat prašo įvertinti pareiškėjo atžvilgiu priimtus Inspekcijos sprendimus.

Pažymėtina, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimai Nr. KT10-A-S10/2020 ir Nr. KT11-A-S11/2020, 2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT24-A-S22/2020).

Vadinasi, ši pareiškėjo prašymų dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymų dalį.

9. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymus Konstituciniame Teisme.

10. Pažymėtina, kad, esant pagrindui atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymus, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) pareiškėjo prašymas dėl vykdomosios bylos vykdymo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo nenagrinėtinas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymus Nr. 1A-87/2019 ir Nr. 1A-10/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Dainius Žalimas