Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-70/2019

2020 m. kovo 18 d. Nr. KT50-A-S45/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-70/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 50 straipsnio 2 dalis, 63 straipsnio 5 dalies 1 punktas ir 63 straipsnio 10 dalis, kuriuose reglamentuojami tam tikri terminuotos laisvės atėmimo bausmės skyrimo ir bausmės skyrimo už kelias nusikalstamas veikas aspektai.

2. Kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šilutės rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 7 d. priėmė nuosprendį, kuriuo pareiškėjas pripažintas kaltu padaręs nusikalstamas veikas. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas. Pareiškėjas šių teismų sprendimų kasacine tvarka neskundė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo pareiškimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo, 2019 m. vasario 26 d. nutartimi atnaujino baudžiamąją bylą pagal pareiškėjo pareiškimą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo ir perdavė ją nagrinėti šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų teisėjų kolegijai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. gegužės 23 d. nutartimi pareiškėjo pareiškimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. lapkričio 11 d. nutartimi atsisakė priimti pakartotinį pareiškėjo pareiškimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. gruodžio 2 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT40-A-S29/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT67-A-S53/2019).

7. Sprendžiant pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 366 straipsnio 1 dalį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka nagrinėja bylas dėl įsiteisėjusių nuosprendžių ar nutarčių, priimtų pirmosios instancijos teismuose ir apeliacinės instancijos teismuose apeliacine tvarka. BPK 370 straipsnio „Kasacinio apskundimo terminai“ 1 dalyje nustatyta, kad apskųsti įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį leidžiama per tris mėnesius nuo jų įsiteisėjimo dienos, o šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad pareiškimas dėl praleisto kasacinio skundo padavimo termino atnaujinimo negali būti paduodamas praėjus daugiau negu vieniems metams po nutarties ar nuosprendžio įsiteisėjimo.

8. Nors, kaip minėta, pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo, jis kasacine tvarka šiam teismui neskundė ginčijamų BK nuostatų pagrindu priimtų Šilutės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. nuosprendžio ir Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutarties.

9. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą neišnaudojo visų BPK nustatytų savo konstitucinių teisių ir laisvių gynybos priemonių, kaip to reikalaujama pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punktą, ir, laikydamasis BPK nustatytos tvarkos, šiuo konkrečiu atveju nebegali jomis pasinaudoti.

10. Pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, neišnaudojęs visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir nebegalėdamas jų išnaudoti, asmuo pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT67-A-S53/2019).

11. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-70/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                      Elvyra Baltutytė

                                                                              Gintaras Goda

                                                                              Vytautas Greičius

                                                                              Gediminas Mesonis

                                                                              Vytas Milius

                                                                              Daiva Petrylaitė

                                                                              Dainius Žalimas