Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-3/2020

2020 m. kovo 12 d. Nr. KT47-A-S43/2020

Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-3/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo įvertinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 452 straipsnio 2 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 2019 m. gruodžio 9 d. grąžino pareiškėjui pareiškimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo, nurodydamas, kad nėra teisinio pagrindo pakartotinai nagrinėti pareiškėjo pareiškimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. sausio 6 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėjas savo teisių pažeidimą sieja su minėtu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu, kuris buvo priimtas vadovaujantis BPK 452 straipsnio 2 dalimi ir 453 straipsnio 1 dalimi.

Pažymėtina, kad pagal ginčijamą BPK 452 straipsnio 2 dalį pakartotiniai pareiškimai ir teikimai dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo nepriimami ir nenagrinėjami. BPK 453 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, nustatęs, kad gautas pareiškimas yra pakartotinis, pareiškimą grąžina jį padavusiam asmeniui; tinkamai surašytas pareiškimas gali būti vėl paduotas.

Vadinasi, pagal šį BPK nustatytą teisinį reguliavimą neužkertamas kelias pateikti skirtingus, t. y. ne pakartotinius, pareiškimus atnaujinti baudžiamąją bylą.

Taigi, priešingai nei teigia pareiškėjas, pagal šį teisinį reguliavimą nuteistasis gali pateikti pareiškimą atnaujinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, nepaisydamas to, kad, pasak pareiškėjo, jis jau buvo kreipęsis su pareiškimu atnaujinti baudžiamąją bylą visiškai kitais pagrindais.

Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad ginčijamoje BPK nuostatoje nėra įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kurį pareiškėjas teigia esant nustatytą. Taigi pareiškėjo prašyme nėra tyrimo dalyko.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad pareiškėjo prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2008 m. kovo 20 d., 2013 m. lapkričio 20 d., 2014 m. liepos 3 d. nutarimai).

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-3/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Dainius Žalimas